پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: یادگیری خود‌راهبر و سرزندگی تحصیلی از عوامل تأثیر‌گذار بر یادگیری هستند و می‌توانند به‌وسیله شیوه‌های گوناگون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار دهند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر بود.
روش: این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 95-94 تشکیل دادند. تعداد 150 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی و حسین‌چاری، 2014) و مقیاس سنجش خود‌‌راهبری در یادگیری دانش‌آموزان (فیشر و همکاران، 2001) پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز براساس معدل کل (از شروع دبیرستان تا پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-94) مشخص شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد خود‌مدیریتی یادگیری خود‌راهبر و سرزندگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کنند ( 001/0(p< و ابعاد رغبت به یادگیری و خودکنترلی یادگیری خودراهبر قادر به پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نمی‌باشند.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش، یادگیری خودراهبر به‌ویژه بعد خودمدیریتی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Academic Achievement based on Academic Buoyancy and Self-Directed Learning of Female Students

نویسندگان [English]

  • sanaz einy 1
  • mohammad narimani 2
  • sajjad basharpoor 3
1 psychology/Faculty of Education and Psychology/Uneversity of Moheghegh Ardabili / ardabili/ iran
2 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: Self-directed learning and academic buoyancy are factors influencing learning and can affect academic achievement students through a variety of ways. The purpose of present study was prediction academic achievement based on academic buoyancy and self-directed learning of female students.
Method: The research was correlational. The population of the study included all Junior high school girl students in ardabil city in 2015. 150 students were selected by Stage cluster sampling method and responded to Academic Buoyancy Questionnaire (Dehghani and Hosseinchari, 2014) and Self-directed learning questionnaire (Fisher et al, 2001). Students' academic achievement based on the total GPA (the start of school until the end of the first semester of academic year 2014-2015) were identified.
Results: The data were analyzed with Pearson correlation coefficient and simultaneous regression. Regression analysis showed that element of self-management of self-directed learning and academic buoyancy can predict academic achievement (p<0/001) and elements self-monitoring and motivation of self-directed learning are not able to predict students' academic achievement. 
Conclusion: According to the results, self-directed learning especially element of self-management and academic buoyancy of students are related to academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic buoyancy
  • Self-Directed Learning
  • Academic achievement
  • Student
ابراهیمی بخت، حبیب­اله؛ یاراحمدی، یحیی؛ اسدزاده، حسن و احمدیان، حمزه. (1397). « تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهت‌گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر». راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11)، 135-153.
بهرامی، فاطمه و بدری، مرتضی. (1396). «رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان». راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 189-212.
پورعبدل، سعید؛ صبحی‌قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم. (1394). «مقایسه اهمال‌‌کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص». ناتوانی‌های یادگیری، 4(3)، 22-38.
دلاور، علی. (1394). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم‌تربیتی. تهران: نشر ارسباران.
دلیر ‌ناصر، نرگس و حسینی‌نسب، سید داود. (1394). «بررسی مقایسه‌ای پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان ابتدایی مدارس عادی و هوشمند شهر تبریز». آموزش و ارزشیابی، 8(29)، 31-42.
سالاری‌فر، محمدحسین و پاکدامن، شهلا. (1388). «نقش مؤلفه‌های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی». روانشناسی کاربردی، 12، 102-112.
صادقی، مسعود و خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1395). «نقش ابعاد یادگیری خود‌راهبر در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان». پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2)، 9-17.
صبحی‌قراملکی، ناصر. (1391). «پیش‌بینی انگیزه‌ی پیشرفت ‌تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش‌آموزان». روانشناسی مدرسه، 1(3)، 49-62.
مرادی، مرتضی و چراغی، اعظم. (1393). «الگوی علّی- تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار کلاس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی». مطالعات آموزش و یادگیری، 6(1)، 113-140.
میکاییلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی و قلیزاده، لیلا. (1391). «ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر». روانشناسی مدرسه، 1(4)، 90-103.
نادی، محمد‌علی و سجادیان، ایلناز. (1390). «اعتباریابی مقیاس آمادگی برای خودراهبری در یادگیری در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(2)، 174-183.
Anthony, C. J.; DiPerna, J. C. and Amato, P. R. (2014). “Divorce, approaches to learning and children's academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects”. Journal of school psychology, 52(3), 249-261.
Asfar, N. and Zainuddin, Z. (2015). “Secondary students' perceptions of information, communication and technology (ICT) use in promoting self-directed learning in Malaysia”. The Online Journal of Distance Education and E-Learning, 3(4), 67-82.
Cazan, A. M. and Schiopca, B. A. (2014). “Self-directed learning, personality traits and academic achievement”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 127(22), 640-644.
Cheng, S. F., Kuo, C. L., Lin, K. C. and Lee-Hsieh, J. (2010). “Development and preliminary testing of a self- rating instrument to measure self- directed learning ability of nursing students”. International Journal Nursing Studies, 47(9), 1152-1158.
Diseth, A. (2011). “Self- efficacy, goal orientations and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement.” Learning and Individual Differences, 21(2), 191-195.
Duijn, M., Rosenstiel, I. V., Schats, W.; Smallenbroek, C., Dahmen, R. (2011). “Vitality and health: A lifestyle programmer for employees”. European Journal of Integrative Medicine, 3, 97-110.
Fisher, M., King, J. (2010). “The self-directed learning readiness scale for nursing education: a confirmatory factor analysis”. Journal of Nurse Education Today, 1(30), 516-525.
Fisher, M.; King, J., Tague, G. (2001). “Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education”. Journal of Nurse Education Today, 21(7), 516-525.
Garrison, D. R. (2003). “Self-directed learning toward a comprehensive model”. Adult Education quarterly, 48(1), 18-33.
Guglielmino, L. M.; Long, H. B. and Hiemstra, R. (2004). “Self-direction in learning in the united states”. Journal of Self-directed Learning, 1(1), 1-17.
Haung, M. H. (2008). Factors Influencing self-directed learning readiness amongst Taiwanese nursing students [PhD Thesis]. Nursing Faculty, University of technology school of Nursing Institute of health and Biomedical Innovation, pp: 45-65.
Iwasiw, C. L. C. (1987). “The role of the teacher in self-directed Learning”. Nurse Education Today, 7(5), 222-227.
Kaplan, A., Flum, H. (2010). “Achievement goal orientations and identity formation styles”. Educational Research Review, 5(1), 50-67.
Martin, A. J., Marsh, H. W. (2006). “Academic buoyancy and its psychological and educational correlates: A construct validity approach”. Psychology in the Schools, 43(3), 267-282.
Martin, A. J., Marsh, H. W. (2008). “Academic buoyancy: towards an understanding of students’ everyday academic resilience”. Journal of School Psychology, 46(1), 53-83.
Miller, S., Connolly, P., Maguire, L. K. (2013). “Wellbeing, academic buoyancy and educational achievement in primary school students”. International Journal of Educational Research, 69, 239-248.
Putwain, D. V., Connors, L., Symes, W. and Douglas-Osborn, E. (2011). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?, Anxiety Stress & Coping, 1-10.
Putwain, D.W., Daly, A. L. (2013). “Do clusters of test anxiety and academic buoyancy differentially predict academic performance?”, Learning and Individual Differences, 27, 157-162.
Solberg, P. A.; Hopkins, W. G.; Ommundsen, Y., Halvari, H. (2012). “Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective”. Psychology of Sport and Exercise, 13, 407-417.
Spencer, J. A., Jordan, K. R. (1999). “Learner centered approaches in medical education”. British Medical Journal, 5(318), 1280-1283.
Williamson, N. (2007). “Development of a self-rating scale for self-directed learning”. Nurse Researcher, 14(2), 66-83.