رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش‌آموزان پایه دوم دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش‌آموزان بود.
روش: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی دوم دوره‌ی اول متوسطه ناحیه 1 همدان در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد کل آنها 3676 نفر به تفکیک 1657 نفر دختر و 2019 نفر پسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 246 نفر به تفکیک 111 نفر دختر و 135 نفر پسر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه سنجش میزان یادگیری مستقل، مؤسسه‌ی پژوهش و یادگیری مستقل و مادام‌العمر و پرسشنامه محقق ساخته سنجش اشکال ارائه ثانویه بود. برای سنجش روایی ابزارها از روش روایی محتوا استفاده‌ شد و روایی ابزارها از منظر صاحب‌نظران قابل‌قبول گزارش‌شده است. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه یادگیری مستقل 851/0 و میزان پایایی پرسشنامه اشکال ارائه ثانویه 878/0 محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و جداول و آزمون‌های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده‌شده است.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین همه اشکال ارائه ثانویه به جزء بازخورد و میزان یادگیری مستقل دانش­آموزان رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان یادگیری مستقل دانش­آموزان از طریق شرح و بسط­های زمینه­ای، پیش­نیاز و شکل ­ارائه قابل پیش­بینی است
بحث: با استفاده از اشکال ارائه ثانویه می توان خود آغازی ، مسئولیت پذیری و استقلال دانش آموزان را در فرایند یادگیری افزایش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between different types of second presentation with second grade junior highschool student independent learning

نویسندگان [English]

  • mohammad yousefzadeh 1
  • javad hoshdar 2
چکیده [English]

Objective:The main purpose of this research was to study the relationship between different types of second presentation with student independent learning.
Method: A descriptive correlation research method was used. The statistical population included 3676 (1657 girls &2019 boys) students of second grade of junior high school in Hamadan city at (93-94)school year. Using clustering sampling method and based on Kerjcie and Morgan table about 246 (111 girls and 135 boys) were selected as study sample. The data gathering instruments were independent learning questionnaire based on Agency for independent &Lifelong Learning and researcher made instrument second presentation type. The content validity of researcher made instrument was reported as acceptable by the experts and the reliability index of the instrument was stimated to be 0/851 for independent learning questionnaire and 0/878 for second presentation instrument using cronbachs alpha.The gathered data were analyzed using descriptive statistic indices such as frequency, percentage, table, mean, standard deviation and inferential statistical procedures like Pearson correlation coefficient, independent T-test and multiple regression.
Results:The Research findings showed that except feedback there was positive and significant relationship between contextual, prerequisite, memorials, supportive and presentation types with independent learning. Also finding showed that the independent learning could be predicted through contextual, prerequisite and presentation types.
Conclusion:Through different types of second presentation we can increase the student self initiation, responsibility and autonomy in the process of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • second types of presentations
  • independent learning
  • junior high school
زارعی­زوارکی، اسماعیل؛ بدلی، مهدی و امیر­تیموری، محمدحسن (1392)؛ «بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش­آموزان، مجله‌ی اندیشه­های نوین تربیتی». دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه الزهراء (س)، 9 (4): 73-55.
خلیلی، حمیده (1387)؛ نقش شرح و بسط حافظه‌ای و کمکی در بهبود یادگیری درس عربی پایه‌ی دوم راهنمایی؛ پایان‌نامه‌ی دوره­ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
فردانش، هاشم (1391)؛ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران: سمت، چاپ پنجم.
لطیفی، سعید (1392)؛ اثربخشی الگوی طراحی آموزشی نمایش اجزاء در مقایسه با آموزش سنتی در میزان دستیابی به اهداف سطح یادآوری و کاربرد در درس برنامه‌نویسی، پایان­نامه دوره­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
نادی، محمد­علی و کاظمی، احسان (1384)؛ «یادگیری خود راهبر در کلاس‌های چند­پایه». فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 1 (6): 146-129.
عابدی، احمد و عظیمی­فر، شیرین (1393). پرورش یادگیری مستقل، اصفهان: نوشته، چاپ اول.
یوسف‌زاده، محمدرضا و خادمی، محسن (1386)؛ بررسی سطوح ایده­ال، مدوّن، عملیاتی و اجراء شده برنامه‌ی درسی مطالعات اجتماعی (دوره متوسطه) به‌منظور ارائه الگویی برای مطالعات اجتماعی، پایان‌نامه دوره­ی دکتری، دانشگاه شیراز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز.
Anderson, H.; Coltman, P.; Page, Ch. and Whitebread, D. (2003); “Developing independent learning in children aged 3-5”. European association for research on learning and instruction (EARLI); (4): 1-11.
Balapumi, R. and Aitken, A. (2012); Concept and factors influencing independent learning in is higher education. Proceedings of the 23rd Australasian Conference on Information Systems; 23 (1): 1-10.
Bankowski, E. (2001); Developing Effective Strategies for Independent Learning: Handling Research Tasks in English for Academic Purposes. Developing Effective Strategies for Independent Learning, Hong Kong Baptist University; (3): 175-189.
Callahan, E. (1979); Component Display Theory and study strategies: the effects of objectives and cognitive compensating strategy on impoverished Materials in a concept classification Task. A Manuscript of a Journal Article Presented to the
Chan, Y. H. V.; Gaskell, D. D.; Tan, M. A and Chao, Y. F. CH. (2011); Independent Learning in Need or in Crisis? Independent Learning Under the new Four-Year Undergraduate Curriculum in Hong Kong; pp. 1-8.
Marshal, G. (2006); “Promoting independent learning by curriculum design and assessment in a taught postgraduate MRI programmer”. The society and college of Radiographers. (14): 238-245.
Menzies, H. M.; Lane, K. L. and Lee, J. M. (2009); “Self-Monitoring Strategies for use in the classroom: A Promising Practice to Support productive behavior for Students Whit Emotional or Behavioral Disorders”. Journal of beyond Behavior. (3): 27-35.
Merrill, M. D. (1994); Instructional transaction theory (ITT), Instructional design based on knowledge objects the instructional simulator or ID visualizer. Utah State University; pp. 1-30.
Meyer, B. (2010); Independent learning: a literature review and a new project, Evaluation and Research Department, LSN. British Educational Research Association Annual Conference, University of Warwick; 1-35.
Meyer, B. (2008); Independent Learning: the key to Personalized Learning, LSN, London, United Kingdom; 1-3.
Meyer, B.; Haywood, N.; Sachdev, D. and Faraday, S. (2008); Independent Learning: Literature Review, Department for Children. Department children, Schools and Families Research Report (51): 1-71.
Moore, G. M. (1973); “Toward a theory of Independent Learning and Teaching”. Journal of Higher Education. 44(12): 661-679.
Nagpal, K.; Makhija, P.; James, L. and Prakash, G. (2013); “Independent learning and student development”. International journal of social science and interdisciplinary research. 2(2): 27-35.
Omar, M. A. (2013); “The teachers’ role in fostering independent learning in high schools in Zanzibar”. International Federation of library Associations and institutions. 36(4): 311-318.
Patten, J. V.; Chao, Ch. I. and Reigeluth, M. Ch. (1986); A Review of Strategies for Sequencing and Synthesizing Instruction. Review of Educational Research; 56(4): 437-471.
Sachdev, D.; Aguila, D. P. R.; Meyer, B. and Macleod, D. (2007); Personalization Literature Review, London: Quality Improvement Agency. Procedia-Social and Behavioral Science; 75-120.
Santos, L. and Pinto, J. (2014). “The development of self-regulation through assessment criteria, International Conference on Education and Educational Psychology”. Procedia-Social and Behavioral Sciences; (112): 907-915.
Satnick, D. R. (1985); Component Display Theory as an effective model on which to base computer-assisted Writing-Skills instruction, A Dissertation Presented to the Faculty of the graduate school university of southern California in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy, university southern California.
Stoten, D. W. (2014); Are we there yet? Progress in Promoting independent learning in a Sixth from College. Educational Studies, Rout ledge Taylor and Francis Group; 40(4): 452-455.
Suknasis, A.; Longston, L. C. and Komsun, K. (2014); “The results of Self-directed learning for project Evaluation Skills of Undergraduate Students”. Procedia-social and Behavioral Sciences. (116): 1676-1682.
The Quality Improvement Agency for Lifelong Learning. (2008); Independent learning and the expert learner. Teaching and Learning Programmed; 1-17.
Topuz, C. and Arasan, Z. (2014); “Self-Awareness group counseling model for prospective Counselors”. Procedia Social and behavioral Sciences. (143): 638-642.
Turner. Y. G. (1989); Promoting learning autonomy: helping student become independent learners. Reading Horizons, winter. 29(2): 110-116.
Van Grinsven, L. and Tillema, H. (2006); Learning opportunities to support student self-regulation: comparing different instructional formats. Educational Research; 48(1): 77-91.
Vohs, K. D.; Baumeister, R. F and Ciarocco, N. J. (2005); “Self-Regulation and Self-Presentation: Regulatory Resource Depletion Impairs Impression Management and Effortful Self-Presentation Depletes Regulatory Resources”. Journal of Personality and Social Psychology. 88(4): 632-657.
Von Hurst II, E. M. (1984); The Effectiveness of Component Display Theory in the remediation of self-instructional materials for Japanese learners. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate school University of Southern California in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of philosophy, University Southern California.
Waring, H. Z. (2015); Promoting self-Discovery in the language classroom. Shanghai Jiao Tong University; 53(1): 61-85.
Whitebread, D.; Coltman, P.; Anderson, H.; Mehta, S. and Pasternak, D. P. (2005); University of Cambridge, UK Metacognition in young children: evidence from a naturalistic study of 3-5 year olds; 33(1): 40-50.
Williamson, N. S. (2007); Development of a self-rating scale of self-directed learning. Nurse Researcher; 14(2): 66-83.
Wong, I. L. and Caledonian, G. (2013); “Developing Independent Learning Skills for Postgraduate Students through Blended Learning Environment”. Journal of Cases on Information Technology; 15(1): 36-50.
Xue, J. (2013); Research on independent learning ability based on the network multimedia university English teaching model. Fourth international Conference on intelligent System Design and Engineering Applications. 479-483.
Zhou, S. S.; Zhang, L. and Fu, G. (2001); A Study on the Relationship between Self-regulated learning Strategy and academic achievement. Psychology Science (China). (24): 612-619.
Zutshi, S.; Mitchell, M. and Weaver, D. (2011); “Undergraduate Student Acceptance of a unit Design for developing independent learning abilities”. Journal of University teaching and learning practice. 8(7): 1-16.