بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

5 کارشناس مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌‌آموزان پسر دبیرستانی شهرستان ری بود که به این منظور تعداد 200 نفر از دانش­آموزان به روش  نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش پرسشنامه­های دلبستگی والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)، رویکردها و مهارت­های مطالعه انتویستل و تیت (1997) و معدل دانش­آموزان دبیرستانی به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی بود. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی، همچنین انجام تحلیل مسیر و مدل‌سازی با نرم­افزار Amos نسخه 21، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاکی از برازش خوب مدل بود. یافته­ها نشان داد که رویکردهای عمیق و راهبردی می­تواند به طرز معناداری پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان را پیش­بینی نماید، رویکرد راهبردی توانست نقش میانجی­گری کامل را در رابطه بین سبک دلبستگی و پیشرفت تحصیلی ایفا کند، اما رویکرد یادگیری سطحی نتوانست پیشرفت تحصیلی را پیش بینی و نقش معناداری را در مدل پژوهش داشته باشد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، معلمان و طراحان نظام آموزشی می­بایست سیستم آموزشی را طوری ترتیب دهند که به جای ادراک سطحی دانش آموزان بر درک عمقی مطالب درسی تأکید داشته باشند. به عبارت دیگر، آموزش و استفاده از رویکردهای عمقی و راهبردی یادگیری توسط معلمان و دانش­آموزان می­تواند نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of learning approaches in the relationship between attachment to parents and academic achievement

نویسندگان [English]

  • parviz sharifi 1
  • yofouf azami 2
  • bagher hasanvand 3
  • mohamad jalalvand 4
  • masoumeh babamohammadi 5
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the role of learning approaches in the relationship between parental attachment style and students achievement is.
Method: The study of correlation designs (path analysis) is.  The research subjects were all male high school students ray city A total of 200 students were selected by multistage random cluster sampling.  In this study, measuring tools was the questionnaire of attachment to parents and peers Armesden and Greenberg(1987), approaches and study skills Annette Weiss Tel and Tate(1997), and the average as an indicator of educational attainment was a high school student.
Results: The data using descriptive statistics, as well as path analysis and modeling software version Aymvs 21, were analyzed. The results showed good fit model. The results showed that deep and strategic approaches can significantly predict academic achievement, Strategic approach can to play full the role of mediation in the relationship between attachment style and achievement, But superficial learning approach couldn’t predict academic achievement and have a meaningful role in the research model.
Conclusion: The results of this study can be concluded, the teachers and the education system must be designed in such a way so that the educational system rather than a superficial understanding of students to understand the depth of material to be stressed. In other words, teaching and learning by teachers and students of deep and strategic approaches can have a significant impact on the academic achievement of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • Attachment style
  • Learning approaches
  • Students
امامی­پور، سوزان و شمس اسفندآباد، حسن (1390)؛ سبک­های یادگیری و شناختی، نظریه­ها و آزمون­ها، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

ارویی، سارا (1389)؛ بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و کمرویی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

بابایی­امیری، ناهید و عاشوری، جمال (1393)؛ «ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خلاقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3): 93-109.
بشارت، محمدعلی (1385)؛ تبیین اختلال‌های شخصیت براساس نظریه دلبستگی، روانشناسی معاصر، 1(2): 41-48.
پارسـا، عبدالله (1385)؛ بررسی عوامل مؤثر بر بـرنامه درسی اجـرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دوره­های کارشناسی دانشگاه شیراز براساس الگوی سه عاملی بیگز (3p). پایان­نامه دکترای روان­شناسی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.

ترابی، زهرا (1388)؛ بررسی رابطه سبک­های دلبستگی و سبک‌های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر قزوین. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد روانشناسی، پژوهشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

خرمایی، فرهاد و خیر، محمد (1385)؛ «مدل علی ویژگی­های شخصیتی، جهت­گیری انگیزشی و راهبردهای شناختی یادگیری»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25(4): 79-97.
سیف، علی­اکبر (1393)؛ روان شناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران، اگاه، چاپ ششم.
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی‌الله و دانشورپور، زهره (1385)؛ «رابطه سبک­های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان»، مجله تازه­های علوم شناختی، 8(2): 44-52.
فتح­آبادی، جلیل و سیف، علی‌اکبر (1386)؛ «بررسی تأثیر روش‌های مختلف سنجش (تشریحی یا چندگزینه‌ای) بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 14(4): 21-46.
صمدی، مهدیه و احمدی، هوریه (1394)؛ ارتباط سبک‌های فرزندپروری والدین با دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر (7 تا 10 ساله) شهر کرج؛ دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 
لطیفیان، مرتضی و دلاورپور، محمدآقا (1391)؛ «بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت روان با واسطه‌گری خلاقیت هیجانی»، تازه‌های علوم شناختی، 14(2): 45-62.
مصرآبادی، جواد و عرفانی آداب، الهام (1393)؛ «فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(2): 97-118.
مهبد، مینا و فولادچنگ، محبوبه (1391)؛ «نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی به واسطه‌گری خودکارآمدی»، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6(1): 88-102.
واحدی، شهرام؛ لطفی‌نیا، حسین و یوسفی شهیر، نعیمه (1388)؛ «بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری و جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان در مراکز پیش دبستانی شهر تبریز»، زن و مطالعات خانواده، 1(3): 107-121.
Anthony, C. J.; DiPerna, J. C. and Amato, P. R. (2014); “Divorce, approaches to learning, and children's academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects”. Journal of school psychology, 52(3), 249-261.
Armsden, G. C. and Greenberg, M. T. (1987); “The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence”. Journal of youth and adolescence, 16(5), 427-454.
Baeten, M.; Kyndt, E.; Struyven, K. and Dochy, F. (2010); “Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness”. Educational Research Review, 5(3), 243-260.
Chamorro-Premuzic, T. and Furnham, A. (2009); “Mainly Openness: The relationship between the Big Five personality traits and learning approaches”. Learning and Individual Differences, 19(4), 524-529.
Commodari, E. (2013); “Preschool teacher attachment, school readiness and risk of learning difficulties”. Early Childhood Research Quarterly, 28(1), 123-133.
Cowan, P. A.; Cowan, C. P. and Mehta, N. (2009); “Adult attachment, couple attachment, and children's adaptation to school: An integrated attachment template and family risk model”. Attachment & Human Development, 11(1), 29-46.
D'Arrisso, A. and Burack, J. A. (2011); Academic achievement in First Nations adolescents: the role of parental and peer attachment in promoting successful outcomes (Doctoral dissertation, McGill University).
Diseth, Å. (2001); “Validation of a Norwegian version of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST): application of structural equation modelling”. Scandinavian Journal of Educational Research, 45(4), 381-394.
Diseth, Å. (2011); Self-efficacy, goal orientations and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement. Learning and Individual Differences, 21(2), 191-195.
Duanmu, J. L.; Li, G. and Chen, W. (2009); “Determinants of international students’ academic performance: A comparison between Chinese and other international students”. Journal of Studies in International Education.
Goodwin, I. (2003); “The relevance of attachment theory to the philosophy, organization, and practice of adult mental health care”. Clinical Psychology Review, 23(1), 35-56.
Gore, J. S. and Rogers, M. J. (2010); “Why do I study? The moderating effect of attachment style on academic motivation”. The Journal of social psychology, 150(5), 560-578.
 
Kaplan, A. and Flum, H. (2010); “Achievement goal orientations and identity formation styles”. Educational Research Review, 5(1), 50-67.
Kim, J. I.; Schallert, D. L. and Kim, M. (2010); “An integrative cultural view of achievement motivation: Parental and classroom predictors of children's goal orientations when learning mathematics in Korea”. Journal of Educational Psychology, 102(2), 418.
Mccrae, R. R. and Costa, P. T. (1999); A five-factor theory of personality, Handbook of personality. New York, Gilford.
Pyc, M. A. and Rawson, K. A. (2011); “Costs and benefits of dropout schedules of test–restudy practice: Implications for student learning”. Applied Cognitive Psychology, 25(1), 87-95.
Rotgans, J. I. and Schmidt, H. G. (2011); “Situational interest and academic achievement in the active-learning classroom”. Learning and Instruction, 21(1), 58-67.