مقایسه‌ی تأثیر آموزش‌های دوره آمادگی بر مهارت‌های زبان‌آموزی فارسی نوآموزان مکتب‌القرآن‌ و سایر مراکز در پایان دوره پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف از مطالعه حاضر مقایسه‌ی آموزش‌های دوره آمادگی بر مهارت‌های زبان‌آموزی فارسی نوآموزان مؤسسه آموزشی مکتب‌القرآن‌ با سایر مراکز پیش‌دبستانی است.
روش پس رویدادی، جامعه آماری نوآموزان عادی و نوآموزان مکتب‌القرآن‌الکریم، در پایان آمادگی مهارت‌های زبان‌آموزی فارسی (ادراک شنیداری، مهارت سخن گفتن و آمادگی خواندن) مقایسه شدند. نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 1200 نفر از نوآموزان، مکتب‌القرآن‌ و سایر مراکز پیش‌دبستانی به‌صورت همگن انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری آزمون آمادگی زبان فارسی Told:p3 و آگاهی واج شناختی استاندارد یافته بوده است. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون T انجام شد.
یافته‌ها: عملکرد مهارت‌های زبان‌آموزی مشتمل بر ادراک شنیداری، مهارت سخن گفتن و آمادگی خواندن مؤسسه آموزشی مکتب‌القرآن‌ با سایر مرکز تفاوت معنی‌دار نشان داد و آمادگی خواندن در مؤسسه مکتب‌القرآن بیشترین میانگین را نشان داد.
نتیجه گیری نشان داد که آموزش‌های دوره آمادگی بر ارتقاء مهارت‌های مؤسسه مکتب‌القرآن مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effect of Preschool education on the novices Persian language skills in Maktab-Ol-Quran educational institutes and other Quranic and Non-Quranic centers

نویسنده [English]

  • zahra shabani
چکیده [English]

Objective: compare the performance of the novices Persian language skills in Maktab_ ol_ Quran educational institutes and other Quranic and non_Quranic centers.
Method: was causal _comparative. The performance of normal novices was compared to that of novices in Maktab_ ol_ Quran regarding their Persian language learning skills (listening, speaking and reading).According the Morgan and krejcie table(1970),Statistical samples were selected in multi stage clusters. they were about 1200 novices from Maktab ol_ Quran non_Quranic centers s and other institutes. Measurement instrument was told:P3 Persian Test and phological awarnes test. analyzing was done by SPSS software 
Results: showed that there is a significant difference between language learning skills in Maktab_ ol_ Quran educational institutes and other centers. These skills included listening, speaking l and reading skills.
Conclusion: In Maktab_ ol_ Quran, reading showed the most average Pre-school training has been influential in promotion of language Skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language skills
  • listening
  • speaking
  • reading
  • writing
اربابی، طلعت؛ جاهدی، سهیلا و رضایی، محمدحسن (۱۳۹۰)؛ تأثیر عامل فردی و عوامل آموزشی بر رشد مهارت‌های زبانی کودکان پیش‌دبستانی شهر مشهد. اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد.
آرمیون، نوید (1386)؛ بررسی تأثیر منابع شنیداری و دیداری در فهم شفاهی زبان خارجی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه.
بازگیر، علی (1386)؛ مقایسه رشد زبان کودکان با و بدون تجربه مهدکودک پایه اول ابتدایی. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حسن‌زاده، سعید و مینایی، اصغر (1379)؛ انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD برای کودکان فارسی‌زبان تهرانی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.
خسرو جاوید، مهناز (۱۳۸۷)؛ بررسی اثربخشی مداخله واج‌شناسی در افزایش توانایی خواندن کودکان با نارسا‌خوانی تحولی. پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی.
دادستان، پریرخ (۱۳۷۹)؛ اختلا‌‌‌ل‌های زبان، تشخیص و بازپروری در روان‌شناسی مرضی و تحولی 3. تهران: انتشارات سمت.
دهقان، فرزانه (1383)؛ بررسی تأثیر باورهای یادگیری زبان، سطح بسندگی و جنسیت بر استفاده از راه‌کارهای یادگیری زبان توسط دانش‌آموزان ایرانی مقاطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی. دانشگاه شیراز.
ذوالفقاری، حسن (1383)؛ مقایسه تأثیر آموزش محتوای کتاب‌های قدیم و جدید فارسی بر پیشرفت زبان‌آموزی سال اول ابتدایی. شورای تحقیقات استان مرکزی.
روحی، افسـر و هشجین، علی (۱۳۹۰)؛ تأثیر آمـوزش‌های پیش‌دبستانی بر رشـد مهارت‌هـای شـفاهی دانـش­آموزان آذری‌زبان در پایه اول ابتدایی. نوآوری‌های آموزشی، پاییز، دوره ۱۰، شماره ۳۹، 50-25.
سلیمانی، زهرا (۱۳۷۹)؛ بررسی آگاهی واج شناختی و تأثیر آموزش خواندن بر آن در کودکان ۵/۵ و ۵/۶ ساله فارسی‌زبان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته گفتاردرمانی، دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی.
شریفی، روح­اله (1385)؛ استراتژی‌های یادگیری زبان و توان تحمل ابهام در فراگیران تک زبانه و دوزبانه انگلیسی. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی.
شفیعی‌سورک، سینا (۱۳۸۵)؛ تأثیر روش تقویتی آموزگاران بر پیشرفت دانش‌آموزان در مهارت خواندن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
شورای انقلاب فرهنگی (۱۳۸۵)؛ بررسی نظام‌های آموزشی جهان. تهران.
کاکیا، لیدا (1389)؛ آموزش پیش‌دبستانی. فصلنامه رشد آموزش پیش‌دبستانی، شماره 4، 37-40.
کریمی، عبدالعظیم (1387)؛ ویژه‌نامه پرلز 2006، گزارش اجمالی مهمترین یافته‌های ملی و بین‌المللی پرلز 2006 در مقایسه با پرلز 2001. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
لیاقت‌دار، محمدجواد و سعادتمند، زهره و صادقیان، زهرا (۱۳۹۱)؛ نیازسنجی برنامه‌های درسی دوره پیش‌دبستانی تحت نظر آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و مربیان شهر اصفهان. نشریه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی) دوره ۹، شماره ۳۵، 145-132.
مفیدی، فرخنده و سبزه، بتول (1388)؛ تأثیر فعالیت‌های زبان‌آموزی دوره پیش‌دبستانی بر رشد زبان گفتاری دانش آموزان پایه اول دورۀ ابتدایی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - سال سوم، شماره 10، 141-118.
مفیدی، فرخنده (1390)؛ مبانی آموزش و پرورش در پیش از دبستان، تهران: انتشارات سمت.
مفیدی، فرخنده (1386)؛ آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی (ویرایش 6)، تهران، انتشارات پیام نور.
یوسفی، فاطمه (۱۳۸۲)؛ بررسی تأثیر آموزش پیش‌دبستانی بر درک مطلب و سرعت خواندن در دانش‌آموزان پایه‌ی اول ابتدایی مدارس آمل. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد.
هوسپیان، آلیس (1385)؛ اهداف و شاخص‌های حرکتی در حیطه زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی برای کودکان در برنامه‌های پیش از دبستان. پژوهشکده استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
Alonzo, J. and Tindal, G. (2007); The Development Of Early Literacy Measures For Use In A Progress Monitoring Assessment System: Letter Names, Letter Sounds And Phoneme Segmenting. Early Literacy, 1-36.
Barnes, D. and et al. (1984); Versions Of English. Heinemann.
Barnett, W. S.; Jung, K.; Wong, V.; Cook, T. and Lamy, C. (2007); Effects Of Five State Prekindergarten Programs On Early Learning. Rutgers University, Nj: The National Institute For Early Education Research.
Brenneman, K. (2011); Assessment For Preschool Science Learning And Learning Environments. Http://Ecrp.Uiuc.Edu/V13n1/Brenneman.Html.
Chard, D. J. and Dickson, S. V. (1999); Cognitive linguistic factors in Japanese first graders reading. Phonological awareness: Instructional and assessment Guidelines. Intervention in School and Clinic, 35, 261-270.
Clair, Lisa.St; Jackson, B. and Zweiback, R. (2012); Six Years Laer: Effect Of Family Involvement Training On The Language Skills Of Childern From Migrant Families. School Community Journal, Vol. 22 (1).
Dockrell, J. and Lindsay, G. (1998); The Ways In Which Speech And Language Difficulties Impact On Children’s Access To The Curriculum», Child Language Teaching And Therapy, Vol. 14, 117-133.
Duke, K. N. and Block, K. M. (2012); Improving Reading In The Primary Grades. The Future Of Childern, Vol 22 (2).
Ellis, R. (1993); Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Gaswami, U. and Bryant. P. (1990); Phonological Skills And Learning To Read. London: Lawtence Erlbaum.
Grasser, A. C. and et al. (2002); What do Readers need to learn in order to process coherence Relation in Narrative and expository text? Guilford press
Gozali-Lee, E. and Mueller, D. (2013); Early Literacy "A Review And Analysis Conducted For Generation Next". Wilder Research.
Hant, J. (1985); Intelligence And Change In Human Characteristics. New York: John Wiley & Sons.
Klein, A. and et al. (2012); Establishing And Sustaining An Effective Pre-Kindergarten Math Intervention At Scale. Sree Fall 2012 Conference Abstract Template.
Lipsey, M. W.; Farran, D. C.; Hurley, Sean M.; Hofer, K. G. and Bilbrey, Carol. (2009); Effects Of A Literacy Focused Curriculum And A Developmental Curriculum On School Readiness. Sree Conference Abstract Template.
Lock, A. and Jane, G. (2002); Development And Disadvantage: Implications For The Early Years And Beyond. International Journal Of Language And Communication Disorders, 3-15.
Marjanovic, L. (2006); The Effect Of Pre-School And Literacy Environment On The Child’s Language Development. University Of Ljubljana, Slovenia: 157-173.
Maxwell, K. L.; Early, D. M.; Bryant, D.; Kraus, S.; Hume, K. and Crawford, G. (2009); Georgia Study Of Early Care And Education: Findings From Georgia’s Pre-K Program. Chapel Hill: The University Of North Carolina, Fpg Child Development Institute.
Mclean, M. (2003); Early Speech And Language Development.
Miller, C. P. (2010); Before The Read A Few Big Idea.
McDougall, w. (1999); An Introduction to social Psychology (Rev.ed) Boston. john w.
Oxford, R. L. (1990); Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Rowley. Ma: Newbury House.
Reid, E. R. (2010); The History Of Early Literacy Research And Its Effect On The Project “Enriching A Child’s Literacy Environment (Ecle)”. Forum On Public Policy.
Spencer,T. (2011); Learning To Read In The Wake Of Reform: Young Children’s Experiences With Scientifically Based Reading Curriculum. Perspectives On Urban Education, 41-50.
Taggart, B. (2003); The Effect Of Pre-School On Children At Age 7. Institute Of Education, University Of London.
Tompkins, J. P. (1980); Reader-Response Criticism: From Formalism To Post-Structuralism. John Hopkins University Press.
Treiman, R. (1997); Introduction To Special Issue On Spelling. Reading And Writing: An Lmerdisciplinary Journal, 9, 315-319.
Van Egeren, L. A.; Watson, D. P. and Morris, B. J. (2008); Head Start On Science: The Impact Of An Early Childhood Science Curriculum. Paper Presented At The Ninth National Head Start Research Conference. Washington, Dc.
Wikianswers. (2009); What Are The Characteristices Of Language? Retrieved From Http:/Wwwwiki.Anser.Com/Q/What Are The Characteristices Of Language