طراحی الگوی شایستگی‌های غیر‌شناختی مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: روز‌به‌روز بر تعداد دانش‌آموزانی که بدون کسب دانش و مهارت‌های زیربنایی از مدارس فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده می‌شود. واقعیت آن است که مدارس تنها به افراد «اطلاعات و دانش» می‌دهند اما زندگی واقعی به «خرد» و «مهارت» نیاز دارد. آن‌ها به‌جای کسب مهارت‌های ضروری برای زندگی مانند تفکر خلاق و توانایی حل مسأله، مدیریت مالی، مهارت مذاکره یا مهارت‌های ارتباطی و... تنها یاد می‌گیرند که اطلاعات را به حافظه بسپارند. حافظه‌ای که چندان هم پایدار نیست، این نظام نیازمند بازبینی و اصلاح است. هدف این پژوهش شناسایی شایستگی‌ها به‌ویژه مهارت‌های غیرشناختی ضروری دانش‌آموزان دوره متوسطه اول است.
روش: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی، نظریه زمینه‌ای استفاده شد. مفاهیم غیرشناختی در مطالعات پیشین و اسناد بالادستی موردمطالعه قرارگرفته و در ادامه با مصاحبه با متخصصان نسبت به تأیید و دسته‌بندی آن‌ها اقدام شد. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل مدیران، معلمان و معاونان مدارس متوسطه اول می‌باشد. بنا به‌ضرورت از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده‌های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.
یافته‌ها: برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحلیل کیفی استفاده‌شده نتایج به کمک نرم‌افزار مکس کیودا تحلیل شد. کار تحلیل طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت؛ و تعداد 210 کدباز استخراج‌شده و پس‌ازآن در قالب 39 مؤلفه فرعی و 15 مؤلفه اصلی (کد محوری) و 2 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی (کد گزینشی) دسته‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد مقوله‌های اصلی عبارت‌اند از شایستگی‌های کلیدی و پایه و مقوله‌های فرعی شامل مهارت‌های غیرشناختی بین فردی و درون فردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Non-cognitive Competencies related to the Academic Achievement of Junior High School Students

نویسندگان [English]

  • Setareh Jahini 1
  • Rafigh Hasani 2
  • Fardin Batmani 2
1 PhD Student in Educational Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The number of students graduating from schools without acquiring knowledge and infrastructure skills is increasing day by day. The fact is that schools only give people "information and knowledge", but real life requires "wisdom" and "skill". Instead of acquiring the skills necessary for life, such as creative thinking and problem-solving ability, financial management, negotiation skills or communication skills,. they only learn to memorize information. A memory that is not very stable, this system needs to be reviewed and modified. In this study, non-cognitive concepts in previous studies in this field and upstream documents have been studied and then interviewed with experts with the approval of non-cognitive skills and their classification.
 Method: In this research, qualitative research method, contextual theory was used.The statistical population of the research includes principals, teachers and deputies of the first secondary schools. Appropriate target sampling method (interview with 45 people) was required. Semi-structured interview tools were used to collect research data.
Results: Qualitative analysis method was used to analyze the research data.The results were analyzed using Maxqda software. For this purpose, the analysis was performed in three stages of open coding, central coding and selective coding; and 210 open codes were extracted and then classified into 46 sub-components and 17 main components (central code) and 3 sub-categories and 2 main categories (selective code).
Conclusion: The results of this study showed that the main categories are key and basic competencies and sub-categories include non-cognitive interpersonal and intrapersonal skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key competencies
  • Non-cognitive skills
  • Intrapersonal skills
  • Interpersonal skills
تمنایی‌فر، محمدرضا و قاسمی، المیرا. (1396). «تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، 223-244.
خوش‌خلق، ایــرج. (1395). طراحی و اعتباربخشــی چارچوب نظری بر اساس ارزشیابی شایستگی محور مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. تهران: شــورای عالی آموزش‌وپرورش.
خوش‌خلق، ایرج. (1396). «تبیین مفهوم ارزشیابی شایستگی محوری و الگوهای آن بر اساس اسناد بالادستی تحول بنیادین». مجله رشد آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و کار‌و‌دانش (ویژه‌نامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی)، 78-84.
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. (1391). سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی آموزش‌وپرورش.
شریفیان، احمد. (1396). «اهداف یادگیری و ارزشیابی سنتی پیشرفت تحصیلی». مجله رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش (ویژه‌نامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی)، 84-97.
عزیزی، مریم؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ حاجی یخچالی، علیرضا و عالیپور، سیروس. (1395). «هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت‌های غیرشناختی مرتبط با قصد و نیت کارآفرینانه در بین کودکان 11-12 ساله شهر اهواز». فصلنامه توسعه کارآفرینی، 9(4)، 653-669.
فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی.
کدخدایی، محبوبه‌السادات. (1396). طراحی الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی دانشگاهی برای رشته‌های علوم انسانی. رساله جهت اخذ دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهراء.
گودرزی، کوروش (1393). «اثربخشی تعاملی آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و فراشناختی و هوش معنوی بر بهبود میزان آگاهی دانشجویان از مهارت‌های زندگی»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2(3)، 19-38.
مختاری، مصطفی؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و مفیدی، فرخنده (1393). «سنجش میزان بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی، تفکری و پژوهشگری در میان دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران (سال تحصیلی 90-91)». اندیشه‌های نوین تربیتی،10(3)، 79-102.
American Evaluation Association. (2011). Public Statement on Cultural Competence in Evaluation. Fairhaven, MA: Author. Retrieved from.www.eval.org.
Anghelache, V. (2016). Relation Between Non-Cognitive Factors of Learning and the Students’ Academic Performance. In: Khine M.S. Areepattamannil S. (eds) Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment. Contemporary Approaches to Research in learning Innovations. SensePublishers, Rotterdam.
Barrett, L. (2014). “What counts as (non) cognitive? A comment on Rowe and Healy”. Behavioral Ecology, 25(6), 1293-1294.
Bernikova, O. (2017). Competency-Based Education: From Theory to Practice. Proceedings of The 8th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2017), 316-319. International Institute of Informatics and Systemics.
Brunello, G., & Schlotter, M. (2011). Non-cognitive skills and personality traits: Labour market relevance and their development in education and training systems. Institute for the Study of Labour, IZA Discussion Papers, IZA DP, 5743. Available at: http://ftp.iza.org/dp5743.pdf.
Crossley, J.G. M. (2017). Assessing the Non-Cognitive Domains: Measuring What Matters Well, In: Cano, E. and Ion, G., (eds.) Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement. IGIGlobal, Hershey, Pennsylvania (USA) 348-372.
Cunha, F. Heckman, J. J., Schennach, S. (2010). “Estimating the technology of cognitive and non-cognitive skill formation”. Econometrica, 78(3), 883-931.
Deming, D. J. (2017). “The growing importance of social skills in the labor market”. Quarterly Journal of Economics, 132(4), 1593-1640.
Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., Matthews, M. D. (2019). “Cognitive and noncognitive predictors of success”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(47), 23499-23504.
Duckworth, A., & Yeager, D. (2015). “Measurement matters assessing personal qualities other than cognitive ability for educational purposes”. Educational Researcher, 44(4), 237-251.
Egalite, A. J., Mills, J. N., Greene, J. P. (2016). “The softer side of learning: Measuring students’ non-cognitive skills”. Improving Schools, 19(1), 27-40.
European Commission/EACEA/Eurydice. (2012). “Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy”. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 978-92-9201-292-2,10.2797/93204.
Fullan, M. (2013). Great to excellent: Launching the next stage of Ontario’s education agenda. Toronto: Ontario Ministry of Education. Retrieved from: www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/FullanReport_EN_07.pdf.
García, E. (2014). The need to address noncognitive skills in the education policy agenda (Briefing Paper, 386). Washington, DC: Economic Policy Institute.
García, M. E. G. (2013). What we learn in school: Cognitive and non-cognitive skills in the educational production function. Columbia University. A thesis submitted in fulfillment of the degree of Doctor of Philosophy.
Gray, G., Mc Guinness, C., Owende, P. (2016). Non-cognitive Factors of Learning as Early Indicators of Students At-Risk of Failing in Tertiary Education.In: Khine M.S, Areepattamannil S. (eds) Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment. Contemporary Approaches to Research in learning Innovations. SensePublishers, Rotterdam.
Greenhill, V. (2010). 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation. American Association of Colleges for Teacher Education; Partnership for 21st centuty skills.
Gutman, L. M., & Schoon, I. (2013). The impact of non-cognitive skills on outcomes for young people: Literature review, Available at: https://v1.education endowment foundation.org.uk/uploads/pdf/Noncognitive_skills_literature_review_1.pdf.
Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition. In J. J. Heckman, J. E. Humphries, & T. Kautz (Eds). The myth of achievement tests: The GED and the role of character in American life, 341-430. Chicago: University of Chicago Press.
Heckman, J. J., Humphries, J. E., & Veramendi, G. (2014). Education, health and wages. Unpublished manuscript, University of Chicago, Department of Economics.
Joshi, H. (2014). Non-cognitive’ skills: What are they and how can they be measured in the British cohort studies? Centre for Longitudinal Studies. Institute of Education, University of London, www.cls.ioe.ac.uk.
Joshi, H., Nasim, B., & Goodman, A. (2016). The Measurement of Social and Emotional Skills and their Association with Academic Attainment in British Cohort Studies. In: Khine M.S, Areepattamannil S. (eds) Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment. Contemporary Approaches to Research in learning Innovations. SensePublishers, Rotterdam.
Kafka, T. (2016). A List of Non-Cognitive Assessment Instruments. Community college research center, teacher college, Columbia University.
Kang, C., & Lee, S.H. (2015). “Being knowledgeable or sociable? Different patterns of human capital development and evaluation in cognitive and non-cognitive skills”. The Korean Economic Review, 1(31), 57-87.
Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Weel, B. T., & Borghans, L. (2014). Fostering and Measuring Skills: Improving Cognitive and Non-Cognitive Skills to PromoteLifetime Success. OECD, Education and Social Progress, www.oecd.org/edu/ceri/educationandsocialprogress.htm.
Lipnevich, A. A., MacCann, C., & Roberts, R. D. (2013). Assessing Non-Cognitive Constructs in Education: A Review of Traditional and Innovative Approaches. Oxford library of psychology. The Oxford handbook of child psychological assessment, 750-772. New York, NY, US: Oxford University Press.
Mills, J. N., Cheng, A., Hitt, C. E., Wolf, P. J., & Greene, J. P. (2016). Measures of Student Non-Cognitive Skills and Political Tolerance after Two Years of theLouisiana Scholarship Program. (Joint report 2). New Orleans, LA: Tulane University, Education Research Alliance for New Orleans, & Fayetteville: University of Arkansas, Department of Education Reform.
National Research Council. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills for the 21st Century. Washington, DC: The National Academies Press.
Noon, S. (2018). Assessing Non-cognitive Skills. Institute for Student Achievement. https://www.studentachievement.org.
Nordman, C.J., Sarr, L.R., & Sharma, S. (2015). Cognitive, non-cognitive skills and gender wage gaps: Evidence from linked employer-employee data in Bangladesh. Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/114016/1/dp9132.pdf.
Ontario Ministry of Education (OME). (2016). 21st century competencies: Foundation document for discussion, http://www.edugains.ca/resources21CL/About21stCentury/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf.
Ravitch, D. (2010). The death and life of the great American school system: How testing and choice are undermining education. New York, NY: Basic Books.
Rosen, J.A., Glennie, E.J., Dalton, B.W., Lennon, J.M., & Bozick, R.N. (2010). Noncognitive skills in the classroom: New perspectives on educationalresearch. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED512833.pdf82.
Sanchez-Ruiz, M. J., Khoury, J. E., Saadé, G., & Salkhanian, M. (2016). Non-Cognitive Variables and Academic Achievement: The Role of General and Academic Self-Efficacy and Trait Emotional Intelligence. In: Khine M.S, Areepattamannil S. (eds) Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment. Contemporary Approaches to Research in learning Innovations. SensePublishers, Rotterdam.
Schanzenbach, D. W., Nunn, R., Bauer, L., Mumford, M., & Breitwieser, A. (2016). Seven Facts on Seven Facts on Noncognitive Skills from Education to the Labor Market. The Hamilton Project. Retrieved from http://www.hamiltonproject.org /assets/files/seven _facts _noncognitive _skills_education_labor_market.pdf
Simmreing, V. R., Ou, L., & Bolsinova, M. (2019). A Cross-Disciplinary Look at Non-cognitive Assessments. In: Wiberg, M, Culpepper S, Janssen,R, González J, Molenaar D. (eds) Quantitative Psychology. IMPS 2017. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Book Series, 265.
Simmering, VR., Ou, L., & Bolsinova, M. (2019). “What Technology Can and Cannot Do to Support Assessment of Non-cognitive Skills”. Frontiers in psychology, 10, Article:2168.
Smithers, L. G., Sawyer, A. C. P., Chittleborough, C. R., Davies, N. M., Smith, G. D., & Lynch, J. W. (2018). “A systematic review and meta-analysis of effects of early life non-cognitive skills on academic, psychosocial, cognitive and health outcomes”. Nature Human Behaviour, 2, 867-880.
Tay, L. & Ng, V. (2018). “Ideal Point Modeling of Non-cognitive Constructs: Review and Recommendations for Research”. Frontiers in Psychology, 9, Article 2423.
Teseng, H., Yi, X., & TeYeh, H. (2019). “Learning-related soft skills among online business students in higher education: Grade level and managerial role differences in self-regulation, motivation, and social skill”. Computers in Human Behavior, 95, 179-186.
West, M. R., Kraft, M. A., Finn, A. S., Martin, R., Duckworth, A. L., Gabrieli, Ch. F. O., & Gabrieli, J. D. E. (2014). Promise and Paradox: Measuring Students’ Non-cognitive Skills and the Impact of Schooling. Running head: Promise and Paradox.
West, M. R., Kraft, M. K., Finn, A. S., Martin, R., Duckworth, A. L., Gabrieli, C. F. O., & Gabrieli, J. D. E. (2016). “Promise and paradox: Measuring students’ non-cognitive skills and the impact of schooling”. Educational Evaluation and Policy Analysis, 38(1), 148-170.
Xie, Y., Near, Ch., Xu, H. & Song, X. (2019). Heterogeneous treatment effects on Children's cognitive/non-cognitive skills: A reevaluation of an influential early childhood intervention, https://www.sciencedirect.com/science/journal/0049089,https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.102389.
Yang, R. (2014). The Role of Non-Cognitive Skills in Students' Academic Performance and Life Satisfaction: A Longitudinal Study of Resilience. Pennsylvania University, Publicly Accessible Penn Dissertations. 1507. http://repository.upenn.edu/edissertations/1507.
Zhou, K. (2016). Non-cognitive skills: Definitions, measurement and malleability, Paper commissioned for the Global Education Monitoring Report 2016, Education for people and planet: Creating sustainable futures for all.