رابطه بین خودتنظیمی با میزان یادگیری واقعی دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین خودتنظیمی با میزان یادگیری واقعی دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه بود
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری عبارت از کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهر همدان در سال تحصیلی 96-95 بود؛ که تعداد کل آن‌ها 1151 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 285 نفراز دانش‌آموزان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تعداد 12 پرسشنامه پس از پیگیری‌های مکرر عودت داده نشد لذا حجم نمونه واقعی 273 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود از پرسشنامه استاندارد سنجش خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت (1990) و پرسشنامه سنجش میزان یادگیری واقعی که بر اساس نظریه ریوز (2006) ساخته شده است. پایایی این ابزارها در پژوهش‌های مختلفی موردسنجش قرار گرفته است. در این پژوهش پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/. و 83/. محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های آماری بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها کالموگروف- اسمیرونف وآزمون تی تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میزان خودتنظیمی و یادگیری واقعی دانش‌آموزان بالاتر از متوسط است و بین ابعاد خودتنظیمی و میزان یادگیری واقعی رابطه و جود دارد و ابعاد سه‌گانه خودتنظیمی قادر به پیش‌بینی یادگیری واقعی هستند و حدود 32 درصد از واریانس یادگیری واقعی به‌وسیله این ابعاد قابل توجیه است.
نتیجه‌گیری: یادگیری واقعی منجر به یادگیری عمیق، پایدار، معنادار و لذت‌بخش می‌شود و تابع عوامل و شرایط مختلف است و یکی از مهم‌ترین این عوامل پرورش مهارت‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between self- regulation with authentic learning of third grade senior high school girl students

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Yousefzadeh
چکیده [English]

Aims: The main purpose of this research was the study of Relation between self regulation with authentic learning of third grade senior high school girl student
Methods: A correlation research method was used.The statistical population comprised of (N=1151) all third grade senior high school girl student of hamedan district two at (95-96) school year. Based on clustered sampling method and kerjci & morgan table about 285 student were selected as study sample.About twelve questioner after frequent follow up didn’t comebackThe real sample size were 273.The data gathering instrument were Pintrich & De Groot (1990)self regulation standard questionnaire and authentic learning researcher made questionnaire based on Reeves(2006)theory.The instrument reliability using cronbach alpha coefficient were computed ordinary equal to./89&./83.The collected data were analyzed using descriptive statistic indexe ssuch as frequency,percentage,mean,standard deviation and kalmogrov-smironov,single group t-test,pearson correlation coefficient and multiple regression and SPSS soft ware.
Findings: Research findings showed that the student self regulation and authentic learning was more than average and there is positive significant relation between dimension of self regulation and authentic learning and the dimension of self regulation can predict student authentic learning and about 32 percent of authentic learning variance can be justify by this dimension.
Conclusion: Authentic learning lead to enjoyable,significant,deep and permanent learning and it is dependent to different factors and condition so that one of the most important factor and condition is cultivating students self regulation skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • Selr-regulatedlearning
  • Authentic learning
رهبر کرباسدهی، فاطمه؛ ابوالقاسمی، عباس و رهبر کرباسدهی، ابراهیم. (1397). «تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-هیجانی بر باورهای انگیزش و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص»، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 55-40.
صادقی، مسعود و بیرانوند، زینب. (1396). «تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر هیجان مثبت یادگیری و خودنظم‌دهی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه»، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 159-137.
کدیور، پروین. (1380). بررسی سهم باورهای خودکارآمدی، خودگردانی، هوش، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به‌منظور ارائه الگویی برای یادگیری بهینه. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
ملکی، فاطمه. (1391). بررسی تأثیر ریاضی با استفاده از روش حل مسئله بر میزان خودتنظیمی دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معتمدی محمدآبادی، اعظم. (1393). تأثیر سبک‌های مختلف آموزشی (مداخله‌ای، تعاملی و غیر مداخله‌ای) بر میزان خود کارآمدی دانش‌آموزان دوره متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشکده علوم انسانی.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ یوسف­زاده چوسری، محمدرضا و معتمدی، اعظم. (1397). مشکلات یاددهی- یادگیری با رویکرد بین‌رشته‌ای. همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
یوسف­زاده چوسری، محمدرضا و هوشدار، جواد. (1395). «رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش‌آموزان پایه دوم دوره اول متوسطه»، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 127-137.
Barnes, A. & Shirley, E. (2017). “Authentic learning,What, Why & How: Management strategies for the classroom. cross curricular and creative thinking in teacher education”, Journal of school improvement,2(10), 62-79
Bankowski, E. (2001). “Developing Effective Strategies for Independent Learning: Handling Research Tasks in English for Academic Purposes”. Developing Effective Strategies for Independent Learning, Hong Kong Baptist University, (3), 175-189.
Bertoline, G. R. & Dorjgotov, E. (2007). The impact of computer-simulated haptic force feedback on learning. Presented at ELI Spring Focus Session: Immersive Learning Environments: New Paths to Interaction and Engagement. Retrieved April 24, from http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ELI07217.pdf
Dede, C., Korte S., Nelson, R., Valdez, G. & Ward, D. J. (2005). Transforming learning for the 21st century: An economic imperative. Naperville, IL: Learning Point Associates.
Duckworth, A. L., Grant, H., Loew, B., Ottingen,G. & Gollwitzer, P. M. (2011). “Self-regulation strategies improve self-discipline in adolescents: benefits of mental contrasting and implementation”. Educational psychology, 31(1), 17-26
Ferry, B. (2004). Online classroom simulation: The next wave for pre-service teacher education? Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education.
Green, B. A., Miller, R. B., Crowson, H. M., Duke, B. L. & Akey, K. L. (2004). “Predicting high school students, cognitive engagement and achievement: Contributions of classroom perception and motivation”. Contemporary educational psychology, 29, 462-482.
Hart, P. (2006). How should colleges prepare students to succeed in today’s global economy?Available at:http://www.aacu.org/advocacy/leap/documents/ .
Herrington, A. & Herrington, J. (2006). Authentic learning environment, PA. Hershery.
Herrington, J. & Olivers, R. (2002). An instructional design framework for authentic learning environment, Journal of educational technology and development, 48(3), 23-48
Hsieh, P., Sullivan, J. R., Guerra, N. S. (2007). “A closer at college students: self efficacy and goal orientation”. Journal of advanced academics, 18(3), 454-476.
Liem, A. D., Lau, S., Nie, Y. (2008). “The role of self efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies take disengagement, peer relationship and achievement outcome”. Contemporary educational psychology, 33, 482-512.
Lonbardi, M. (2007). Authentic learning for 21 century, Advancing learning trough IT innovation, Educes learning initiative institution publication
Miller, R. B. & Brickman, S. A. (2004). “A model of future oriented motivation and self-regulation”. Educational psychology review, 16, 9-33.
Mims, C. (2013). “Authentic Learning: A Practical Introduction & Guide for Implementation Meridian”. A Middle School Computer Technologies Journal, 6(1), 1-3
Mohebbi, A. & Yousefzadeh, M. R. (2014). “Investigating the Impact of Teaching Mathematics By Way Of Problem Solving On the Self-Regulation Learning of the Female High School Students”, International Journal of Management and Humanity Sciences, 3, 3973-3981
Nagpal, K., Makhija, P., James, L. and Prakash, G. (2013). “Independent learning and student development”. International journal of social science and interdisciplinary research, 2(2), 27-35.
Nicol, J., Gilinsky, B. S. (2010). Physical activity and self-regulatory capabilities: examining relationship with academic self-efficacy and academic outcomes. A dissertation in educational psychology presented to the graduate faculty of texas tech University in partial fulfillment of the requirements for degree of doctor of philosophy.
Nicol, D. J., Macfarlane-Dick, D. (2006). “Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice”. Studies in higher education, 3(1), 99-218.
Paul, R., Elder, L. (2006). The miniature guide to critical thinking. concepts and tools. The foundation for critical thinking. www. critical thinking.org.
Paul, R. and Elder, L. (2011). Critical Thinking Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 3rd, USA: Pearson Education.
Pintrich, P. R. & De groot, E. V. (1999). “Motivational and self -regulated learning components of classroom academic performance”. Journal of educational psychology, 82(1), 33-40
Reeves, T. C. (2006). “How do you know they are learning? The importance of alignment in higher education”. International Journal of Learning Technology, 2(4), 302-304
Rule, A. (2016). “The components of Authentic learning”, Journal of authentic learning, 3(1), 1-10
Schunk, D. H. (2008). “Metacognition, Self-Regulation, and Self-Regulated Learning: Research Recommendations”. Educational Psychology Review, 20(4), 463-467.
Schutt, M. A. (2009). Examination of academic self-regulation variances in nursing students. A dissertation submitted to the gradute faculty of Auburn university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of education.
Suknasis, A. Longston, L. C. and Komsun, K. (2014). “The results of Self-directed learning for project Evaluation Skills of Undergraduate Students”. Procedia-social and Behavioral Sciences. 116, 1676-1682.
Waring, H. Z. (2015). “Promoting self-Discovery in the language classroom”. Shanghai Jiao Tong University, 53(1), 61-85.
Watagodakumbura, C. (2013). “Authentic Learning: A Practical Introduction & Guide for Implementation”, Contemporary Issues In Education Research, 6(3), 299-304
Zumbrunn, S., Tadlock, Roberts, E. D. (2011). Encouraging Self Regulated Learning in the Classroom: A Review of the Literature, Virginia Commonwealth University.