بررسی تأثیر آموزش برنامه پیشگیری از قلدری بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیارگروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامه پیشگیری از قلدری بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز بود.
روش: روش این پژوهش آزمایشی و از طرح گروه گواه با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری بوده است. برای انتخاب آزمودنی­ها از روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای استفاده گردید و بر اساس تکمیل پرسشنامه ایلی­نویز و نظرسنجی از دبیران، 40 نفر از دانش­آموزان قلدر انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. دانش­آموزان هر دو گروه به سیاهه سازگاری برای دانش‌آموزان مدارس، مقیاس همدلی پایه و پرسشنامه تجدیدنظر شده قلدر/ قربانی اولویس، پاسخ دادند. برنامه پیشگیری از قلدری برای گروه آزمایشی در 15 جلسه 90 دقیقه­ای به‌صورت دوبار در هفته، آموزش داده شد. سپس در مرحله پس­آزمون و پیگیری، هر دو گروه به پرسشنامه­های پژوهش پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس تک‌متغیره (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که آموزش برنامه پیشگیری از قلدری باعث کاهش قلدری در گروه آزمایشی در مراحل پس‌آزمون و پی­گیری شد. همچنین، میزان سازگاری و همدلی در گروه آزمایشی در مراحل پس­آزمون و پی­گیری افزایش یافت.
نتیجه­گیری: کاربرد برنامه پیشگیری از قلدری می­تواند مشکلات مربوط به رفتارهای قلدری را در مدارس کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bullying Prevention Program Training on Bullying, Adjustment and Empathy among Middle School Female Students, in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • fatmeh golestan 1
  • manije shahani yeylagh 2
  • naser behrozi 3
  • morteza omidiyan 4
چکیده [English]

Objective: The Effect of Bullying Prevention Program Training on Bullying, Adjustment and Empathy among Middle School Female Students, in Ahvaz. The aim of this study was to examine the effect of bullying prevention program training on bullying, adjustment and empathy among middle school female students, in Ahvaz.
Method: The design of the study was an experimental research including pretest-posttest-follow up and control group. The participants in this study were selected by Multistage random sampling method. Based on Illinois questionnaire and opinion poll done on teachers, 40 students were selected as bully and divided randomly into experimental and control groups. The participants completed Revised-Olweus Bully/Victim Questionnaire, Adjustment Inventory for School Students and Basic Empathy Scale. The experimental group received 15 sessions (90 minutes, twice a week) of training based on the Bullying prevention program. Then, in post-test and its follow-up stage, both groups answered questionnaires of the study. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and analysis of covariance (ANCOVA).
Results: The result showed that bullying prevention program training has decreased bullying and also has increased adjustment and empathy at posttest and follow up stages.
Conclusion: Bullying prevention program training can reduce problems associated with bullying behavior at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying Prevention Program
  • bullying
  • adjustment
  • empathy
استکی آزاد، نسیم و امیری، شعله. (1392). «اثربخشی برنامه آموزشی کاهش زورگویی بر میزان رفتارهای قربانی کودکان».پژوهش و سلامت، دوره سوم، شماره 3، 435-429.
استکی آزاد، نسیم و امیری، شعله. (1392). «اثربخشی برنامه آموزشی کاهش زورگویی مبتنی بر روش الویز در پسران». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، دوره هجدهم، شماره 3، 182-175.
امیدیان، مهدی. (1390). بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر پرخاشگری و افزایش سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استان تهران.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ فتحی آذر، اسکندر و علایی، پروانه. (1394). «اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامۀ  PEGSدر کاهش قلدری نوجوانان دختر». فصلنامه پژوهش های نوین روان­شناختی، دوره دهم، شماره 39، 23-1.
بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج؛ فتحی آذر، اسکندر و علایی، پروانه. (1392). «قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم-دانش­آموز». فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره هشتم، شماره 26، 178-151.
چالمه، رضا. (1392)؛ «کفایت روانسنجی مقیاس قلدری ایلی نویز در دانش‌آموزان ایرانی: بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی». مجله روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، دوره سوم، شماره 11، 52-39.
حاتمی خوشمردان، محمدحسن. (1391). تأثیر آموزش گروهی کنترل خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر سازگاری دانش­آموزان پسر شبانه روزی امام رضا (ع) شهر ملک آباد. پایان­نامه­ کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
هاشمیان، فاطمه و فرامرزی، سالار. (1392). «تأثیر اجرای برنامۀ آموزش مهار کردن پرخاشگری بر سازش­یابی اجتماعی دختران دانش­آموز». مجله­ علوم روان­شناختی، دوره دوازدهم، شماره 48، 527-513.
Albiero, P.; Matricardi, G.; Speltri, D. and Toso, D. (2009). “The assessment of empathy in adolescence: A contribution to the Italian validation of the ‘Basic Empathy Scale”. Journal of Adolescence, 32: 393-408.
Allen, K. P. (2010). “A bullying intervention system: Reducing risk and creating support for aggressive students”. Preventing School Failure, 54(3): 199-209.
Atik, G. and Guneri, O.Y. (2012). “California Bullying Victimization Scale: Validity and reliability evidence for the Turkish middle school children”. Procedia - Social and Behavioral Science, 46: 1237-1241.
Batanova, M. and Loukas, A. (2011). “Social anxiety and aggression in early adolescents”. Journal of  Youth and Adolescence, 40(11): 1534-1543.
Bathina, J. (2013). Before setting a course to learn, know thyself. Phi Delta Kappan, 95(1): 43-47.
Bowes, L.; Arsenault, L.; Maughan, B.; Taylor, A.; Caspi, A. and Moffitt, T.E. (2009). “School, neighborhood, and family factors are associated with children's bullying involvement: A nationally representative longitudinal study”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 48(5): 545-553.
Brewer, G. and Kerslake, J. (2015). “Cyberbullying, self-esteem, empathy and loneliness”. Computers in Human Behavior, 48: 255-260.
Castillo, R.; Salguero, J. M.; Fernandez-Berrocal, P. and Balluerka, N. (2013). “Effects of an emotional intelligence intervention on aggression and empathy among adolescents”. Journal of Adolescence, 36(5): 883-892.
Cavojova, V.; Sirota, M. and Belovicova, Z. (2012). “Slovak validation of the Basic Empathy Scale in pre-adolescents”. Studia Psychologica, 54(3): 195-208.
Craig, W.; Harel-Fisch, Y.; Fogel-Grinvald, H.; Dostaler, S.; Hetland, J.; Simons-Morton, B.; Molcho, M.; and et al. (2009). “A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 countries”. International Journal of Public Health, 54(2): 216-224.
Cross, D. S.; Monks, H. E.; Hall, M. R.; Shaw, T. M.; Pintabona, Y.; Erceg, E. L.; Hamilton, G. J.; Roberts, C.; Waters, S. K. and Lester, L. (2010). “Three year results of the friendly schools whole-of-school intervention on children's bullying behavior”. British Educational Research Journal, 37(1): 1-25.
Dameron, C. M. (2015). The effects of mindfulness techniques on empathy and emotional control. Master’s Thesis, James Madison University.
Del Rey, R.; Lazuras, L.; Casas, J. A.; Barkoukis, V.; Ortega-Ruiz, R. and Tsorbatzoudis, H. (2015). “Does empathy predict (cyber) bullying perpetration, and how do age, gender and nationality affect this relationship?”. Learning and Individual Differences, 47: 1-7.
De Souza, M. and McLean, K. (2012). “Bullying and violence: Changing an act of disconnectedness into an act of kindness”. Pastoral Care in Education, 30(2): 165-180.
De Waal, F. B. M. (2008). “Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy”. Annual Review of Psychology, 59: 279-300.
Farrington, D. and Ttofi, M.M. (2009). School-based programs to reduce bullying and victimization. Campbell Systematic Reviews. Retrieved from http://www.campbellcollaboration.org.
Feldman, M.; Ojanen, T.; Gesten, E.; Totura, C.; Smith-Schrandt, H.; Brannick, M.; Alexander, L.; Scanga, D.; Brown, K.; Calhoun, C. and Smith-Schrandt, H. (2014). “The effects of middle school bullying and victimization on adjustment through high school: Growth modeling of achievement, school attendance, and disciplinary trajectories”. Psychology in the Schools, 51(10): 1046-1062.
Friesen, M. I. (2015). Elementary teachers and principals perceptions of the Olweus Bullying Prevention Program. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Educational Leadership, Baker University.
Gano-Overway, L.A. (2013). “Exploring the connections between caring and social behaviors in physical education”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 84(1): 104-114.
Garaigordobil, M. and Martínez-Valderrey, V. (2015). “Effects of Cyberprogram 2.0 on” face-to-face” bullying, cyberbullying, and empathy”. Psicothema, 27(1): 45-51.
Georgiou, S. N. and Stavrinides, P. (2012). “Social-psychological profiles of early adolescents involved in bullying activities”. International Journal of Criminology and Sociology, 1: 60-68.
Gibb, S. J.; Horwood, L. J. and Fergusson, D. M. (2011). “Bullying victimization/perpetration in childhood and later adjustment: Findings from a 30 year longitudinal study”. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, 3(2): 82-88.
Gower, A. L. and Borowsky, I. W. (2013). “Associations between frequency of bullying involvement and adjustment in adolescence”. Academic Pediatrics, 13(3): 214-221.
Hong, J. S. and Espelage, D.L. (2012). “A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis”. Aggression and Violent Behavior, 17(4): 311-322.
Jolliffe, D. and Farrington, D. P. (2011). “Is low empathy related to bullying after controlling for individual and social background variables?”. Journal of Adolescence, 34(1): 59-71.
Karna, A.; Voeten, M.; Little, T.; Poskiparta, E.; Kaljonen, A. and Salmivalli, C. (2011); “A large-scale evaluation of the KiVa Antibullying Program: Grades 4-6”. Child Development, 82(1): 311-330.
Kendrick, M. M. (2015); Evaluating the effects of the Olweus Bullying Prevention Program on middle school bullying. Ph.D dissertation on education, Walden University.
Kim, M. J.; Catalano, R. F.; Haggerty, K. P. and Abbott, R. D. (2011). “Bullying at elementary school and problem behavior in young adulthood: A study of bullying, violence, and substance use from age 11 to age 21”. Criminal Behavior and Mental Health, 21(2): 136-144.
Knowler, C. and Frederickson, N. (2013). “Effects of an emotional literacy intervention for students identified with bullying behavior”. Educational Psychology, 33: 862-83.
Kokkinos, C.M. and Kipritsi, E. (2012). “The relationship between bullying, victimization, trait emotional intelligence, self-efficacy and empathy among preadolescents”. Social Psychology of Education, 15(1): 41-58.
Kowalski, R. M. and Limber, S.P. (2013). “Psychological, physical, and academic correlates of cyber bullying and traditional bullying”. Journal of Adolescent Health, 53(1): 13-20.
Kowalski, R. M.; Morgan, C. A. and Limber, S. P. (2012). “Traditional bullying as a potential warning sign of cyber bullying”. School Psychology International, 33(5): 505-519.
Lee, T. and Cornell, D. (2010). “Concurrent validity of the Olweus Bully/Victim Questionnaire”. Journal of School Violence, 9: 56-73.
Leff, S. S. and Waasdorp, T. E. (2013). “Effect of aggression and bullying on children and adolescents: Implications for prevention and intervention”. Current Psychiatry Reports, 15(3): 343-353.
Lim, S. H. and Ang, R. P. (2009). “Relationship between boys’ normative beliefs about aggression and their physical, verbal, and indirect aggressive behaviors”. Adolescence, 44(175): 635-650.
Liu, J. and Graves, N. (2011). “Childhood bullying: A review of constructs, concepts, and nursing implications”. Public Health Nursing, 28(6): 556-568.
Liu, J.; Li, D.; Chen, X. and French, D.C. (2012). “Shyness-sensitivity, aggression, and adjustment in urban Chinese adolescents at different historical times”. Journal of Research on Adolescence, 22(3): 393-399.
Louis, P. and Emerson, A. (2012). “Adolescent adjustment among high school students: A brief report on mid-adolescence transitioning”. Education Science and Psychology, 3: 22-34.
Mattioni, L. (2013). School staff’s perceptions and attitudes towards cyberbullying. Master's Thesis, Victoria University of Wellington.
Mitsopoulou, E. and Giovazolias, T. (2015). “Personality traits, empathy and bullying behavior: A meta-analytic approach”. Aggression and Violent Behavior, 21: 61-72.
Mohammadi, A.; Barzegar Kahnamouei, S.; Allahvirdiyan, K. and Habibzadeh, S. (2010). “The effect of anger management training on aggression and social adjustment of male students aged 12-15 of Shabestar school in 2008”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5: 1690-1693.
Moura, D. R.; Cruz, A. C. and Quevedo, L.A. (2011). “Prevalence and characteristics of school age bullying victims”. Journal de Pediatria, 87(1): 19-23.
Olweus, D. (2011). “Bullying at school and later criminality: Findings from three Swedish community samples of males”. Criminal Behavior and Mental Health, 21(2): 151-156.
Olweus, D.; Limber, S.; Snyder, M.; Mullin, N.; Riese, J. and Crocker, V. (2009). Class meetings that matter: A year's worth of resources for grades 6-8. Center City: Hazelden.
Ostrov, J. M. and Godleski, S.A. (2013). “Relational aggression, victimization, and adjustment during middle childhood”. Development and Psychopathology, 25(3): 801-815.
Pepler, D.; Craig, W.; Jiang, D. and Connolly, J. (2008). “Developmental trajectories of bullying and associated factors”. Child Development, 79(2): 325-338.
Polanin, M. and Vera, E. (2013). “Bullying prevention and social justice”. Theory Into Practice, 52(4): 303-310.
Poteat, V.P.; Kimmel, M.S. and Wilchins, R. (2010). “The moderating effect of support for violence beliefs on masculine norms, aggressions, and homophobic behavior during adolescence”. Journal of Research on Adolescence, 21(2): 434-447.
Pugliese, G.V. (2014). Social-emotional processing and bullying behavior. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of the Philosophy, University of Calgary.
Salmivalli, C. (2010). “Bullying and the peer group: A review”. Aggression and Violent Behavior, 15(2): 112-120.
Schroeder, B. A.; Messina, A.; Schroeder, D.; Good, K.; Barto, S.; Saylor, J. and Masiello, M. (2012). “The implementation of a statewide bullying prevention program: Preliminary findings from the field and the importance of coalitions”. Health Promotion Practice, 13(4): 489-495.
Sigurdson, J. F.; Wallander, J. and Sund, A.M. (2014). “Is involvement in school bullying associated with general health and psychosocial adjustment outcomes in adulthood?”. Child Abuse and Neglect, 38(10): 1607-1617.
Stavrinides, P.; Georgiou, S.; Nikiforou, M. and Kiteri, E. (2011). “Longitudinal investigation of the relationship between bullying and psychosocial adjustment”. European Journal of Developmental Psychology, 8(6): 730-743.
Stone, W.D. (2009). Bullying prevention program: Possible impact on academic performance. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, University of Liberty.
Swearer, S. M.; Espelage, D.L.; Vaillancourt, T. and Hymel, S. (2010). “What can be done about school bullying? Linking research to educational practice”. Educational Researcher, 39(1): 38-47.
Swearer, S. M.; Wang, C.; Berry, B. and Myers, Z.R. (2014). “Reducing bullying: Application of social cognitive theory”. Theory into Practice, 53(4): 271-277.
Szalavitz, M. and Perry, B. D. (2010); Born for love: Why empathy is essential and endangered. New York, NY: Harper Collins.
Taylor, L. D.; Davis-Kean, P. and Malanchuk, O. (2007). “Self-esteem, academic self-concept, and aggression at school”. Aggressive Behavior, 33(2): 130-136.
Tracey, C. (2015). The effects of an intervention program on secondary school students measuring self-esteem and empathy towards cyberbullying. BA (Hons) in Psychology, Dublin Business School.