تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سبک‌های اسنادی و ابعاد آن (منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت) در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر سبک­های اسنادی و ابعاد آن (منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت) در دانش­آموزان انجام گرفت.
روش: طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم مدارس دولتی ناحیه دو شهر خرم­آباد در سـال تحصیلی 95-1394 بود. حجم نمـونه به تعداد 56 نفر (28 نفر گروه آزمایش و 28 نفر گروه گواه) با استفاده از روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب گردید. سپس تنها گروه آزمایش تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) قرار گرفتند، بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه پس­آزمون و مجدداً دو ماه بعد، از هر دودو گروه پیگیری به عمل آمد. ابزار اندازه­گیری این تحقیق، پرسشنامه سبک اسناد سلیگمن و سینگ (1992) بود.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به­طور معنی­داری سبک اسنادی رویدادهای با پیامد خوب را افزایش (05/0>P) و سبک اسنادی رویدادهای با پیامد بد را کاهش داده است (001/0>P). این­ نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شد.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مشخص می­گردد که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قابل آموزش و یادگیری هستند و آموزش این راهبردها در افزایش سبک اسناد درونی برای رویدادهای مثبت دانش­آموزان و کاهش سبک اسناد درونی برای رویدادهای منفی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Self-Regulated learning Strategies (Cognition and Meta Cognition) the Attribution Styles and Its Dimensions (Source causality, Proof of causality, general causation) of The Second High School Students

نویسندگان [English]

  • iraj nikpey 1
  • saeed farahbakhsh 2
  • leyla yosefvand 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to examine effect of self-regulated learning strategies training (cognitive and meta- cognitive) on attribution styles and Its Dimensions (Source causality, Proof of causality, general causation) of The Second High School Students.The study method of s up-experimental with design pre-test – post-test and follow-up with the control group. The study population included all high school girl students in second grade Khorramabad city area two public schools in the academic year 1394 – 95. Sample size of 56 Person (of Person 28 experiment group and Person 28 control group) using multi-stage random cluster were selected. The only experimental group was self- regulated learning strategies training (cognitive and meta- cognitive), after the training Meetings, from both the experimental and control groups post-test and again two months later, both groups were followed up. In this study measuring tool, questionnaire, attribution style scale Seligman and sink (1992). The results showed that self-regulated learning strategies education significantly increase attribution style events with good outcome (p<0/05) and style of documents with poor outcome and reduced events (p<0/001). While the  results was preserved in the follow up Phase. Based on the results, it becomes clear that self-regulated learning strategies can be taught and learned and teach students strategies to increase internal attribution style for positive events and decrease internal attribution style for negative events affecting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulated learning strategies
  • attribution style
  • Students
  • the second high school
ارجی، رقیه (1385)؛ هنجاریابی پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی به‌عنوان صلاحیت میان برنامه­ای بین دانش­آموزان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
اصلانی، جلیل؛ علی­زاده، حمید؛ ابراهیمی­قوام­آبادی، صغری و فرخی، نورعلی (1391)؛ «اثربخشی برنامه تلفیقی روانی- آموزشی بر سبک اسناد تبیین بدبینانه دانش آموزان با ناتوانی­های یادگیری». مجله ناتوانی­های یادگیری، 1(2): 24- 6.
بروین، کریس (1376)؛ بنیادهای شناختی روانشناسی بالینی، ترجمه: مجید محمود علیلو، عباس بخشی­پور رودسری و حسن صبوری مقدم، تبریز: روان پویا.
توکلی­زاده، جهانشیر (1387)؛ بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر وضعیت سلامت روان، سبک اسناد و خودکارآمدی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی، پایان­نامه دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
خدمتگزار، حسین؛ شاره؛ وکیلی، یعقوب و اصغرنژادفرید، علی‌اصغر (1387)؛ «سبک اسنادی بزهکاران دارای اختلال سلوک و مراقبان کانون اصلاح و تربیت». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14(1): 23- 17.
دلاور، علی (1386)؛ روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش.
سلیمان­نژاد، اکبر و حسینی­نسب، سید داوود (1391)؛ «تأثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک­های شناختی دانش­آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی». مجله­ی مطالعات آموزش و یادگیری، 4(2): 115- 82.
شهرآرا، مهرناز و سلیمان­نژاد، اکبر (1380)؛ «ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی». مجله روانشناسی، 31(2): 198- 175.
شهربابکی، حیدر (1370)؛ بررسی رابطه سبک تبیین و افسردگی در بیماران افسرده یک‌قطبی و دوقطبی و مقایسه آن با افراد غیر افسرده، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: انستیتو روانپزشکی ایران.
عقیلی، سید مجتبی و نصیری، الهه سادات (1392)؛ «رابطه راهبردهای یادگیری و سبک­های اسناد با مسؤولیت‌پذیری». دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، دوره 3، ویژه­نامه: 125- 109.
کیمیایی، سید علی و غریب، سمیه (1388)؛ «رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک­های اسناد در دانش­آموزان». مجله علوم رفتاری، 3(2): 104-99.
معتمدی­شارک، فرزانه و افروز، غلامعلی (1386)؛ «بررسی رابطه‌ی سبک­های اسنادی و سلامت روان در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی». مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،13(2): 173- 181.
مقیمیان، مریم و کریمی، طیبه (1391)؛ «ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری». نشریه پرستاری ایران، جلد 25، شماره 75: 20- 9.
Aksan, N. (2009). “A descriptive study: epistemological beliefs and self- regulated learning”. Journal of procedia and Behavioral sciences. Vol. 1: 896-909.
Bianca, C. and Rowden, Q. (2013). The Effects of self- regulated learning strategy instruction and structured- diary use on student's self- regulated learning conduct and academic success in online community- college general education courses. The university of san Francisco, USF scholarship repository.
Cole, J.; Logan, T. K. and Walker, R. (2011). “Social exclusion, personal control, self- regulation, and stress among substance Abuse Treatment clients”. Drug and Alcohol Dependence, 113, 13- 20.
Forsterline, G. F. (2010). Attribution retraining. AreviewPsycologicalBallein, 495-685.
Gross, James, J. (2006). Handbook of Emotion. Guilford press Hamilton Nancy A.
Heider, F. (2013). The Psycologyof interpersonal relations: psycology press.
Leins, J. E. (2011). Self- regulated strategy instruction with the self-regulation micro- analytic assessment and attribution training in high school students with learning disabilities. (Unpublished master's thesis). George mason university, Fairfax, us.
Menes, V. H.; Perry, R. P.; Struthers, C. W.; Schonwetter, D. J.; Hechter, F. J. and Eichhlz, B. L. (1994). “Assisting At-Risk college students with attributional Retraining and effective teaching 1”. Journal Applesauce Psychology; 24(8): 675-710.
Perry, R.P.; Hladkyj, S.; Pekrun, R. and Pelletier, S. T. (2001). “Perceived control and action control in the achievement of college students: A longitudinal field study”. Journal of Educational psychology; 93(4): 776- 890.
Peterson, C. (1990). Explanatory style on the classroom and on the playing field. In S. Graham and V. Folkes(Eds), Attribution theory: Appllcattons to achievement, mental health, and Interpersonal conflict. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum: 53- 75.
Phan, H.P. (2010). “Critical thinking as a self- regulatory process component in teaching and learning”. Psicothema; 22(2): 284- 920.
Pintrich, P. R. and DeGroot, E. V. (1990). “Motivational and self- regulated learning components of classroom academic performance”. Journal of Educational psychology, 82: 33-40.
Proudfoot, J. G.; Corr, P. J.; Guest, D. E. and et al. (2009). Cognitive – behavioral training to change attributional style improves employee well- being, job satisfaction, productivity, and turnover. Peers Indiv differences. 46: 147-153.
Schmitz, B. and Wiese, B. S. (2006). “New perspectives for the evaluation of training sessions in self- regulated learning: time- series analyses of diary data”. Journal of contempory Educational psychology. Vol. 31: 64-96.
Schraw, G. & Brooks, D. W. (2001). Helping students self- regulated in match and sciences courses. University of Nebraska. Con- temporary Educational psychology, 20: 359-368.
Schunk, D. H. (1990). Socialization and the development of self- regulated learning: the role of attributions. Boston: Annual meeting of the American Educational Research Association; April.
Schunk, D. H. and Ertmer, P. A. (2000). Self- regulation and academic learning: self- efficacy enhancing interventions. In: Handbook of self- regulation. Boekaerts M, -pintrich P.R, Zeidner, M, editors. New York; Academic press: 631- 650.
Seligman, M. E. R. (1990). Learned optimistic. New York: Bcket Books.
Vermunt, J. D. and Vermunt, Y. (2004). “Patterns in student learning: Relationship between learning strategies, conceptions of learning and learning orientations”. Educational psychology Review; 16(4): 359- 384.
Weiner, B. (2013). An attribution theory of motivation and emotion: springer-Verlag New York.
Zimmerman, B. J. (2000). “Construct validation of A strategy Model of student self- Regulated learning”. Journal of Educational psychology.
Zimmerman, B. J. (2015). Self- regulated learning: Theories, Measures, and outcomes, city university of New York Graduate center, NY, USA.