تدوین مدل علّی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف تحصیلی با نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علّی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف تحصیلی با نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی انجام شد.
روش: در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی تعداد 424 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز، به روش نمونه­گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی انتخاب‌شده و به پرسشنامه‌ای خودگزارشی شامل خرده مقیاس‌های درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (2006)، خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)، اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997) و تعلل‌ورزی تحصیلی سواری (1390) پاسـخ دادند. ماتریس همبستگی، تحلیل مسیر و شاخص‌های نکویی برازش با نرم­افزار LISREL 8.3 جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اهداف اجتناب-عملکرد و تبحری از طریق واسطه­گری درگیری و خودکارآمدی تحصیلی بر تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان علاوه بر اثر مستقیم، دارای اثر غیرمستقیم می‌باشد. در میان متغیرهای موردبررسی در این پژوهش اهداف اجتنابی با 33/0 بیشترین اثر کل مثبت و معنادار را بر تعلل‌ورزی تحصیلی داشته است.
نتیجه­گیری: مطابق با نتایج این پژوهش شرایط به‌گونه‌ای فراهم گردد تا دانشجویان به سمت اتخاذ اهداف نوع تبحری پیش رفته و از روی آوردن به اهداف نوع اجتنابی امتناع ورزند و همچنین ازآنجاکه تبحرگرایی با تعلل‌ورزی تحصیلی همبستگی منفی معنی‌داری دارند، برای کاهش تعلل‌ورزی تحصیلی می‌توان اهداف تبحری را به‌وسیله‌ی برنامه‌های آموزشی ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal model of academic procrastination based on goal orientations with the mediating role academic engagement and academic Self-Efficacy

نویسنده [English]

  • mohammadhasan seif
چکیده [English]

Objective: This study aimed to provide the causal model of academic procrastination based on goal orientations with the mediating role academic engagement and academic Self-Efficacy.
Method: In a descriptive correlational study of 424 students of shiraz Payame Noor University, with stratified random sampling and answered to a self-report questionnaire consisted of academic engagement, academic self-efficacy, achievement goals and, academic procrastination. the correlation matrix, path analysis and indicators of goodness of fitness with LISREL 8.3 software was used for data analysis.
Results: The results of path analysis showed that performance - avoidance and mastery goals affect students’ academic procrastination direct and indirectly through the mediation of academic engagement and academic self-efficacy. Among the variables examined in this study, avoidance goals with 0/33 have greatest affect significant on academic procrastination.
Conclusion: According to the findings, Conditions to be provided to students to adopt them such a mastery goals and refuse of the avoidance goals and also the mastery goals have significant negative correlation with academic procrastination, the mastery goals can be promoted by means of training programs for the reduce of the academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic procrastination
  • Academic self-efficacy
  • Academic Engagement
  • achievement goals
حاجلو، نادر (1392)؛ ویژگی‌های روا نسنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی یوترکتدانش. پژوهش در روانشناسی کاربردی. شماره 2، )52(، 61-68.
ربانی، زینب و یوسفی، فریده (1391)؛ بررسی نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف در رابطه‌ی خودکارآمدی و ارزش تکلیف. مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری،دوره چهارم، شماره دوم، پیاپی 2/63، 49-80.
رحیمیان بوگر، اسحق و روحانی پور، شیدا (1394)؛ اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. دوره 3، شماره 4، 1-19.
سواری، کریم (1392)؛ رابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایی با اهمال‌کاری تحصیلی. دوفصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره 3، 44-51.
سواری، کریم (1390)؛ ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‌کاری تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، شماره پنج، سال دوم، 97-110.
عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار؛ پیرانی، ذبیح و بنیادی، فرزانه (1394)؛ نقش تعلل­ورزی و خود تنظیمی انگیزشی در پیش­بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(23)، 160-169.
میرزایی، مصلح؛ غرایی، بنفشه و بیرشک، بهروز (1392)؛ نقش کمال‌گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم‌بخشی هیجانی در پیش‌بینی اهمال‌کاری رفتاری و تصمیم‌گیری. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی ایران، سال نوزدهم، شماره 3، 230-240.
Appleton, J. J.; Christenson, S. L.; Kim, D. and Reschly, A. L. (2006); Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the Student Engagement Instrument. Journal of School Psychology, 44: 427-445.
Bakker, A. B.; Schaufeli, W. B.; Leiter, M. P. and Taris, T. W. (2008); Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work and Stress, 22: 187-200.
Çapri, B.; Gündüz, B. and Akbay, S. E. (2013); The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout Work Engagement and Hopelessness of High School Students. International Education Studies; 11: 35-46.
Chu, A. H. C. and Choi, J. N. (2005); Rethinking procrastination: Positive effects of ‘‘active’’ procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology, 145: 245-264.
Collins, K.; Onwuegbuzie, A. and Jiao, Q. G. (2008); Reading ability as a predictor of academic procrastination among African American graduate students. Reading Psychology, 29: 493-507.
Dogan, U. (2015); Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance. Anthropologist, 20: 553-561.
Elliot, A. J. and Murayama, K. (2008); On the measurement of achievement goals: critique, illustration, and application. Journalof Educational Psychology, 100:613-628.
Ferrari, J. R.; O’Callaghan, J. and Newbegin, I. (2005); Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7: 1-6.
Fredricks, J. A.; McColskey, W.; Meli, J.; Mordica, J.; Montrosse, B. and Mooney, K. (2011); Measuring Student Engagement in Upper Elementary Through High School: A Description of 21 Instruments. (Issues & Answers Report, REL–No. 098). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southeast. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/edlabs.
Fynchina, F. (2012); Academic Burnout, Academic Procrastination and GPA in junior and senior students of the American University of Central Asia. American University of Central Asia Psychology Department.
Gutman, L. M. (2006); How student and parent goal orientations and classroom goal structures influence the math achievement of African Americans during the high school transition. Contemporary Educational Psychology, 31: 44-63.
Howell. A. J. and Watson. D. C. (2007); Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43: 167-178.
Hsieh, P.; Sullivan, J. R. and Guerra, N. S. (2007); A Closer Look at College Students: Self-Efficacy and Goal Orientation. Journal of Advanced Academics, 3: 454-476.
Hussain, I. and Sultan; S. (2010); Analysis of procrastination among university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5:1897-1904.
Kandemir, M. (2014); Reasons of academic procrastination: self- regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152:188-193.
Katz, I; Eilot, E. and Nevo, N. (2014); ‘‘I’ll do it later’’: Type of motivation, self-efficacy and homework procrastination. Motiv Emot (2014) 38:111-119. Published online: 30 May 2013! Springer Science+Business Media, New York 2013.
Middleton, M. and Midgley. (1997); Avoiding the demonstration of lack of ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology. 89: 710-718.
Midgley. C.; Maehr, M. L.; Hruda, L. Z.; Anderman, E.; Anderman, L.; Freeman, K. E. and et al. (2000); Manual for patterns of adaptative learning scales. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Montgomery, A. J.; Peeters, M. C. W.; Schaufeli, W. B. and Den Ouden, M. (2003); Work–home interference among newspaper managers: Its relationship with burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping, 16: 195-211.
Morford, ZH. (2008); Procrastination and Goal-setting Behaviors in the College Population: an Exploratory Study”. Georgia Institute of Technology.
Ormrod, J. E. (2006); Educational psychology: Developing learners (5th ed.). Upper Saddle River, N. J.: Pearson/Merrill Prentice Hall.
Perdeck, J. (2012); Testing exchange relations and efficacy as explanations for the relationship between mastery approach goals and burnout.Working paper, Nolost Capital /Tilburg University.
Pychyl, T. (2008); Worry Helps Me Cope: A Metacognitive Belief Linked To Procrastination, Carleton University Ottawa, Canada... Retrieved from Hwww.psychology today blogs.htmH accessed on December 21, 2009.
Schaufeli, W. B.; Bakker, A. B. and Salanova, M. (2006); The measurement of work engagement with a short questionnaire. A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66: 701-716.
Scher, S. J. and Osterman, N. M. (2002); Procrastination, conscientiousness, anxiety, and goals: Exploring the measurement and correlates of procrastination among school-aged children. Psychology in Schools, 39: 385-398.
Schunk, D. H. and Zimmerman, B. J. (2006); Competence and control beliefs: Distinguishing the means and ends. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.),Handbook of Educational Psychology(2nd ed., pp. 349-367). Mahwah, NJ: LEA.
Schunk, D. H.; Pintrich, P. R. and Meece, J. L. (2008); Motivation in education: Theory, research and applications (3rd Ed.). Upper Saddle River,; NJ: Merrill-Prentice Hall.
Senko, C.; Hulleman, C. S. and Harackiewicz, J. M. (2011); Achievement Goal Theory at the Crossroads: Old Controversies, Current Challenges, and New Directions. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 46: 26-47.
Seo, E. H. (2008); Self-efficacy as a Mediator in the Relationship between Self-oriented Perfectionism and Academic Procrastination.Social Behavior And Personality, 36: 753-764.
Shih, Sh. (2012); An Examination of Academic Burnout Versus Work Engagement Among Taiwanese Adolescents. The Journal of Educational Research, 105:286–298.
Sirois, FM. (2007); "I'll look after my health, later": A replication and extension of the procrastination- health model with community- dwelling adults. Journal of Personality and individualdifferences,43: 15-26.
Sirois, F. M. (2004); Procrastination and counterfactual thinking: Avoiding what might have been. British Journal of Social Psychology, 43: 269-286.
Steel, P. and Ferrari, J. (2013); Sex, education and procrastination: An epidemiological study of procrastinators’ characteristics from a global sample. European Journal of Personality, 27: 51-58.
Steel, P. (2007); "The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of Quintessential Self-Regulatory Failure" (PDF). Psychological Bulletin, 133: 65-94.
Tuckman, B. W. (2007); The effect of motivational scaffolding on procrastinators' distance learning outcomes. Computers & Education, 49: 414-422.
Ugwu,F. O.; Onyishi, I. E. and Tyoyima, W. (2013); EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC BURNOUT, SELF-EFFICACY AND ACADEMIC ENGAGEMENT AMONG NIGERIAN COLLEGE STUDENTS. The African Symposium, 37: 37-45.
Wolters, C. A. (2003); Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95: 179-187.
Wolters, C. A. (2004); Advancing achievement goal theory: using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96: 236-250.
Yong, F. L. (2010); A Study on the Assertiveness and Academic Procrastination of English and Communication Students at a Private University. American Journal of Scientific Research. Euro Journals Publishing, Inc. 12: 62-72.