بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی یادگیری دو موقعیتی بر باورهای انگیزشی دانشجویان به یادگیری علم با توجه به سبک‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور

2 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، مرکز سروستان، داراب، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه بین تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی یادگیری دو موقعیتی و تأثیر آموزش متداول، بر باورهای انگیزشی دانشجویان به یادگیری علم با توجه به سبک­های یادگیری بود.
روش: برای نیل به این هدف،از طرح شبه آزمـایشی همراه با پیش­آزمون و پس­آزمون دو گروهی استفاده شد. جامعه آماری از 48 دانشجوی سال سوم­ رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تشکیل گردید که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم­بندی شدند. در گروه مداخله، یادگیری دو موقعیتی با استفاده از ابزار چند­رسانه­ای و به روش الکترونیکی همزمان و ناهمزمان و در گروه شاهد آموزش مبتنی بر سخنرانی اجرا گردید. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انگیزش دانشجویان به یادگیری علم در دو نـوبت پیش‌آزمون و پس آزمـون و پرسشنامه شاخص سبک­های یادگیری در مرحله پیش‌آزمون انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری تحلیل کواریانس یک متغیری و چند متغیری به وسیله­ی نرم­افزار SPSS ویرایش 20 انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان دادند، یادگیری دو موقعیتی موجب ارتقاء باورهای انگیزشی دانشجویان به یادگیری نسبت به آموزش متداول گردید. همچنین، تعامل بین الگوی یادگیری دو موقعیتی و سبک­های یادگیری فعال و تأملی بر رشد باورهای انگیزشی دانشجویان تأثیر مستقیم و معنی­داری داشت.
نتیجه­گیری: پژوهش حاضر نشان می­دهد که با بهره­گیری از شیوه­ آموزش مبتنی بر الگوی یادگیری دوموقعیتی و اجرای الکترونیکی آن­ می­توان، باورهای انگیزشی دانشجویان با سبک­های یادگیری مختلف را به یادگیری علم ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of dual situated learning on the students' motivation toward learning considering learning styles

نویسندگان [English]

  • maryam bakhshesh 1
  • hosein zaree 2
  • mohammad reza sarmadi 3
  • saeed talebi 4
چکیده [English]

Background: Decreasing of the students' motivation toward learning and students' participation in the conceptual learning are one of the most important issues in the current educational systems in the universities.
Aim: This study aimed at investigating the effect of dual situated learning on the students' motivation in comparison to the traditional instruction considering the learning styles.
Method: The statistical population included the 48 third-year students of Payame Noor University which randomly divided into experimental and control groups. In the experimental group, dual situated learning was implemented using multimedia tools and applying synchronous and asynchronous electronic methods and in the control group, a lecture-based teaching was performed. Required data was found through completing the students' motivation toward science learning questionnaire before and after instructions and the index of learning styles questionnaire before instructions. Analysis of covariance and multivariate analysis of covariance statistical tests were applied to test the research hypothesis using the 20th edition of SPSS software.
Conclusion: The results showed that the dual situated learning increased students' motivation in comparison to the traditional instruction. Also, interaction between dual situated learning and active/reactive learning styles had a direct and meaningful effect on the students' motivation in comparison to the traditional instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual Situated Learning
  • Motivation toward Science Learning
  • Learning Styles
  • Conceptual Change
رحمانی، جهانبخش و ازلی، مینا (1391)؛ رابطه بین سبک­های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 2(6)، 131-140.
زارع، حسین و بخشش، مریم (1392)؛ بررسی پایایی و روایی پرسشنامه انگیزش یادگیری علم. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 6(24)، 51-66.
زارع، حسین (1386)؛ روان­شناسی یادگیری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
صمدی، معصومه (1391)؛ بررسی­های ویژگی روان‌سنجی پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سولومان در دختران دوره راهنمایی. رویکردهای نوین آموزشی، 6(1)، 39-59.
Akpinar, E. and Ergin, O. (2007); Dual situated learning model and science teaching. Elementary Education Online,6(3): 390-396.
Atkinson, E. S. (2000); An investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20(1): 45-57.
Cabral, A.; Viau, R. and Bedard, D. (1997); Situated learning and motivation strategies to improve cognitive learning in CE. 1997 ASEE Annual Conference Proceeding, CD.
Felder, R. M. and Silverman, L. K. (1988); Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education, 78(7): 674-681.
Felder, R. M. and Soloman, B. A. (1997); Index of learning styles questionnaire. Retrieved from http://www.engr.Ncsu.edu/learningstyles/ ilsweb.html.
Felder, R. M. and Spurlin, J. (2005); Applications, reliability and validity of the index of learning styles. International Journal on Engineering Education, 21(1): 103-112.
Graf, S.; Lin, T. and Kinshuk. (2005); Improving student modeling: the relationship between learning styles and cognitive traits. Proceedings of International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), Porto, Portugal.
Hsieh, S. W.; Jang, Y. R.; Hwang, G. J. and Chen, N. S. (2011); Effects of teaching and learning styles on students’ reflection levels for ubiquitous learning. Computers & Education, 57: 1194-1201.
Kroothkaew, S. and Srisawasdi, N. (2013); Teaching how light can be refracted using simulation-based inquiry with a dual-situated learning model. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93: 2023-2027.
Kuhn, T. S. (1970); The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Kyong Jee, K. (2005); Adult learners’ motivation in Self-directed E-learning. DissertationPresented in Partial Fulfillment of the Requirementsfor the DegreeDoctor of Philosophy in the Department of Instructional Systems Technology,Indiana University.
Liao, Y. W. and She, H. C. (2009); Enhancing eight grade students’ scientific conceptual change and scientific reasoning through a Web-based learning program. Educational Technology & Society, 12 (4): 228-240.
Movahedzadeh, F. (2011); Improving students’ attitude toward science through blended learning.science education and civic engagement, 3(2): 13-19.
Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist-informed teaching. InternationalJournal of Science Education, 27(15): 1853-1881.
Piaget, J. (1977); Equilibration of cognitive structures. New York: Viking Press.
Pintrich, P. R. (1999); The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6): 459-470.
Posner, G. J.; Strike, K. A.; Hewson, P. W. and Gertzog, W. A. (1982); Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change. Science Education, 66 (2): 221-227.
She, H. C. (2004); Fostering radical conceptual change through dual-situated learning model. Journal of Research in Science Teaching, 41 (2): 142-164.
She, H. C. and Liao, Y. W. (2010); Bridging scientific reasoning and conceptual change through adaptive Web-Based learning. Journal of Research in Science Teaching, 47(1): 91-119.
Sinatra, G. M. and Pintrich, P. R. (2003); Intentional conceptual change. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Sornkhatha, P. and Srisawasdi, N. (2013); Supporting conceptual development in Newton’s laws of motionusing an interactive computer-simulated laboratory environment. Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93: 2010-2014.
Srisawasdi, N.; Junphon, S. and Panjaburee, P. (2013); Effect of simulation-based inquiry with dual-situated learning model on change of student’s conception. Workshop Proceedings of the 21st International Conference on Computers in Education, Indonesia.
Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013); Using Multivariate Statistics, 6th ed. Boston: Pearson.
Tingting Lu, M. A. (2008); Effects of multimedia on motivation, learning andperformance: the role of prior knowledge and task constraints. DissertationPresented in Partial Fulfillment of the Requirements forthe Degree Doctor of Philosophy in the GraduateSchool, Ohio State University.
Tseng, C. H.; Tuan, H. L.; Chin, C. C. and Chang, J. C. (2008); Investigating the relation between students’ motivation and concept learning in a digital learning context. Paper Presented in the Annual Meeting and Conference on National Association or Research in Science and Teaching, Baltimore, MD, USA.
Tseng, C. H.; Tuan, H. L.; Chin, C. C. and Chang, J. C. (2007); Students’ concept learning in digital learning context –Atom and Molecule. Proceeding of the 2nd NICE Symposium, Taipei, TAIWAN.
Tuan, H. L.; Chin, C. C.; Tsai, C. C. and Cheng, S. F. (2005); Investigating the effectiveness of inquiry instruction on the motivation of different learning styles students. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 541-566.
Tuan, H. L.; Chin, C. C. and Shieh, S. H. (2005); The development of a questionnaire tomeasure students’ motivation towards science learning. International Journal of ScienceEducation, 27(6): 639-654.
Uzuntiryaki, E.; Bilgin, I. and Geban, O. (2003); The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry.Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA.
Zwanenberg, N. V.; Wilkinson, L. and Anderson, A. (2000). Felder and Silvermans index of learning styles and Honey and Mumfords learning styles questionnaire: How do they compare and do they predict academic performance?. Education Psychology, 20(36): 53-81.