بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با سبک‎های یادگیری در دانش آموزان با خواهر و برادرهای دارای اختلالات بیرونی، درونی و هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف:فراشناخت، به معنی آگاهی فرد از فرآیند تفکر خود و توانایی­اش برای کنترل این فرآیند است که راهبردهاى شناختى از مهم­ترین ابزارهاى یادگیرى و یادآورى هستند، لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت و یادگیری در دانش­آموزان با خواهر و برادرهای با نیازهای ویژه (اختلالات بیرونی، درونی و هیجانی) بود.
روش: در این مطالعه توصیفی تعداد 140 نفر (70 نفر دختر و 70 نفر پسر) به­ صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین خواهران و برادران کودکان با نیازهای ویژه اختلالات درونی، بیرونی و هیجانی مراکز بهزیستی انتخاب شـدند. برای اندازه‌گیری راهبردهای فراشناختی از پرسشنامه حالت فراشناختی (ESM) برای سنجش خلاقیت از آزمون خلاقیت عابدی و تعیین سبک یادگیری از پرسشنامه سبک‌های یادگیری  (WARK)استفاده شده است. داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح آلفای 005/0 P>استفاده گردید.
یافتهها:نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با سبک‎های یادگیری در دانش‌آموزان با خواهر و برادرهای با نیازهای ویژه رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد.
نتیجهگیری:با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت راهبردهای فراشناختی و خلاقیت در دانش‌آموزان با خواهر و برادرهای با نیازهای ویژه پیش‌بینی کننده‌های خوبی برای متغیر سبک‌های یادگیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Metacognitive Strategies and Creativity with Learning Styles of Students Who Have Siblings with Internalizing, Externalizing, and Emotional Disorders

نویسنده [English]

  • hosein jenaabadi
چکیده [English]

Objective: Metacognition is one’s awareness of his/her thinking process and the ability to control that process. Cognitive strategies are among the most important means of learning and recalling; therefore, the current study aimed to examine the relationship of metacognitive strategies and creativity with learning styles of students who have siblings with special needs.
Method: In this descriptive study, using convenience sampling method, 140 individuals (70 girls and 70 boys) were selected among siblings of children with special needs associated with internalizing, externalizing, and emotional disorders referred to Welfare Centers in Hamedan Province. To measure metacognitive strategies, to examine creativity and to determine learning styles, respectively, the State Metacognitive Inventory (ESM), Abedi’s Creativity Test, and Learning Style Inventory (Wark) were applied. The data was analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis with PResults: The obtained results indicated that metacognitive strategies and creativity were positively and significantly related to learning styles of students who have siblings with special needs.
Conclusion: Given the results of the present study, it can be inferred that metacognitive strategies and creativity among students who have siblings with special needs are good predictors of the variable of learning styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive
  • metacognitive strategies
  • Creativity
  • Learning Styles
آزاد عبدالله­پور، محمد (1384)؛ رابطه بین سبک­های شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناختی. شماره 16.
پرویز، کوروش (1388)؛ بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فــراشناختی با میزان مـوفقیت تحصیلی دانش­آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
عابدینی منش، انسیه (1382)؛ تأثیر توانایی­های کلامی بر مهارت حل مسأله ریاضی دانش­آموزان دوزبانه و تک­زبانه شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده روانشناسی.
عطارخامه، فاطمه و سیف، علی‌اکبر (1388)؛ تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. تهران، پژوهش­نامه مطالعات روان­شناسی تربیتی، شماره 9.
Baker, L. & Brown, A. L. (2004); Metacognitive skills and reading. In P. D. Pearson (Ed), Handbook of reading research (pp. 353- 394). New York: Longman.
Brown, A. L. (2007); Metacognitive development and reading. In R.Spiro, B. Bruce, & W. Brewer (Eds), Theoretical issues in reading comprehension (pp. 453- 481). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Barlow, D. H. (2012); Durand VM. Abnormal psychology (Third ed) and Belmont: Wadsworth.
Cakiroglu, A. (2007); Ustbilis. Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 11 (2), 21- 27.
Cross, D. R. & Paris, S. G. (2008); Developmental and instructional analyses of children's metacognition and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 80(2), 131-142.
Desoete, A. & Ozsoy, G. (2009); Introduction: Metacognition, more than the lognes monster? International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1), 1-6.
Efklides, A. (2009); Metacognitive experiences in problem solving. In A. Efklides, J. Kuhl, & R.M. Sorrentino (Eds), Trends and prospects in motivation research. Dordrecht: Kluwer.
Flavell, J. H. (2009); Metacognitive aspects of problem solving. In L.Resnick (Ed), The nature of intelligence (pp.. 231-235). Hillsdale, NJ: Laerence Erlbaum.
Flavell, J. H. (1979); Metacognitive and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911.
Flavell J. H. & Miller, P. (2005); Social cognition. 5th ed. In: Doman W, Kuhn D, Siegler R, editors. Hand book of child psychology: Cognition perception and language. New York: John Wiley and Sons.
Glover, J. M. & Bruning, R. H. (1990); Educational psychology: Principles and Application. Boston: Little, Brown.
Ghobari Bonab, B. & Adamzadeh, F. (2007); Application of metacognitive strategies and cognitive effects in improving the composition of students with learning disorders in primary. Psychol Educ. 2007;37(1): 57-71. [Persian]
Hacker, D. J. & Dunlosky, J. (2003); Not all metacognition is created equal. New Directons for Teaching And Learning, 95, 73-79.
Hudson, T. (2012); Teaching second language reading. England: Oxford University Press; 2012.
Hartman, H. J. (2012); Metacognition in learning and instruction theory, research and practice. Dordrecht: Kluwer Academic; 2011.
Hermann, B. A. (2009); Cognitive and Metacognitive Goals in Reading and Writing. In Duffy, Gerald G. (Eds), reading in the Middle School 2. (pp.81-84). Newark, Delaware: International Reading Association.
Hoseini-Nasab, S. D. (2008); Relationship of components of a given order, with their learning achievement. Mashhad Univ Med Sci J. 2008; 32(1,2): 369-80. [Persian]
Jordan, N. C. & Hanich, L. B. (2000); Mathematical thinking in second-grade children with different forms of LD. Journal of Learning Disabilities, 33(6), 567-578.
Jordan, N. C. & Montani, T. O. (2014); Cognitive arithmetic and problem solving. A comparison of children with specific and general mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 30(6), 624-634.
Javadinia, S. A.; Sharifzadeh, G.; Abedini M.R.; Khalesi M. M. & Erfanian M. (2011); Learning Styles of Medical Students in Birjand University of Medical Sciences According to VARK Model. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11 (6):589-584.
Jetton T. L. (2001); Interest assessment and the content area literacy environment: Challenges for research and practice. Educ Psychol Rev. 2001;13(3):303-18.
Jenaabadi, H.; Zamani, N.; Abyar, Z. & Zamani, S. (2016); Comparison effectiveness of Emotion Regulation Training based on Gross and Linhan Process Model on Depression, Anxiety, and Stress in the mother on Children with Mental Disorder. Accept in Journal of Research & Health Social Development & Health Promotion Research Center Apr.
Kogel, R. L. C. (2013); Consistent stress Profile in mothersof children with autism. J autism and Dev Dis 2013; 22(2): 205-216
Lainhart, J. E. (2011); Psychiatric problems in individuals with autism, their parents and siblings. Int. Rev. Psychiatry 2011; 11: 278-198.
Mercer, C. D. & Mercer, A. R. (1993); Teaching students with learning problems (4 th ed.). New York: Merrill /Macmillan.
Miller, M. (1991); Self assessment as a specific strategy for teaching the gifted learning disabled. Journal for the Education of the Gifted,14,178-188.
Milner, B. (2008); Laterality effects in audition. In V.B. mountcastle (ed). interhemispheric relations and cerebral dominance. Baltimore: Johns Hopkins.
Novak, Josef D. (2003); Metacognitive Strategies To Help Students Learning How To Learn. Department of Education, Cornell University.
O `nell, Jr. H. F & Abedi, J. (2014); Reliability and validity of a state metacognitive inventory: Potential for alternative assessment. Journal of Educational Research, 89(4), 234-245.
Ozsoy, G. & Ataman, A. (2009); The effect of metacognitive strategy training on problem solving achievement. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 67-82.
Palinscar AS, Brown AL. (1998); Reciprocal teaching of comprehension fostering and comprehension monitoring activities. Cogn Instr. 1984; 1(2): 117-75.
Ranjbar, H. & Esmaili, H. (2007); The preferred learning styles among students of Torbat Heydariyeh School of Nursing and Midwifery. Dena 2007; 2 (3): 52-45
Rourke, B. P. & Conway, J. A. (2001); Disabilities of arithmetic and mathematical reasoning: Perspectives from neurology and neuropsychology. Journal of Learning Disabilities, 30(1), 34-46
Swanson, C. (2015); What is metacognition? J Educ Psychol. 211: 114-23.
Zamani, N. & Habibi, M. (2015); Compare the influence of both dialectic and cognitive behavior therapies to maintain mothers’ mental health whose children with Special need’s. Accept in sdhprc2015