داوران

نام داور سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی دانشگاه گیلان
یوسف آرام عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر ارجمندنیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مسیب یارمحمدی عضو هیات علمی - گروه روانشناسی
صمد ایزدی دانشیار دانشگاه مازندران
حسن اسدزاده دانشیار/دانشگاه علامه طباطبایی
خدیجه اعراب شیبانی هیات علمی-دانشگاه پیام نور
کریم افشاری نیا استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
افشین افضلی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
اصغر آقایی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان
صغری اکبری عضو هیات علمی دانشگاه اراک
محبوبه البرزی دانشیار بخش آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستان دانشگاه شیراز
احمد امانی دانشیار دانشگاه کردستان
رزیتا امانی هیات علمی گروه روانشناسی/دانشگاه بوعلی سینا
علی ایمانزاده دانشگاه ملایر
فرشته باعزت دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رحیم بدری گرگری رییس دانشگاه فرهنگیان تبریز و هیات علمی دانشگاه تبریز
منصور بیرامی رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
عیسی برقی هیات علمی دانشگاه شهید مدنی
ابوالقاسم بریمانی استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
سجاد بشرپور دانشگاه محقق اردبیلی
ذبیح پیرانی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
علیرضا پیر خائفی استاد
رضا پیشقدم روان شناسی اجتماعی آموزش زبان
مریم پورجمشیدی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بیوک تاجری استادیار
مهشید تجربه کار عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
علی تقوایی نیا عضو هیات علمی
محمدرضا تمنایی فر دانشگاه کاشان
موسی جاودان عضو هیات علمی
داود جعفری عضو هیات علمی
حسین جناآبادی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فائزه جهان دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر چگینی دکتری تخصصی روانشناسی
علیرضا حاجی یخچالی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز
نادر حاجلو استاد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
رامین حبیبی کلیبر دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباسعلی حسین خانزاده دانشیار روانشناسی دانشگاه گیلان
رمضان حسن زاده استاد گروه روانشناسی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران
رسول حشمتی دانشگاه تبریز
طاهره حق طلب گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
مژگان حمیدی بیناباج هیات علمی-دانشگاه پیام نور
عباس خاکپور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
مهدی خانجانی دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد خرمائی دانشگاه شیراز
ابو سعید داور‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پناه استادیار ګروه علوم تربیتی دا‍نشګاه سیستان و بلوچستان
فریبرز درتاج استاددانشگاه
یوسف دهقانی عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محمدرضا ذوقی پایدار هیات علمی مدیر گروه
محمد راسخ مهند گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
احمد رستگار استادیار پیام نور واحد فارس
خسرو رشید دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اکبر رضایی دانشگاه پیام نور (تبریز)
سعید رضایی استادیار رشته کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر رهنما عضو هیات علمی دانشگاه شاهد تهران
حسین زارع عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
فیروزه سپهریان آذر عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
فرهاد سراجی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
اسماعیل سعدی پور هیئت علمی دانشگاه علامه
اسماعیل سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سید عبدالوهاب سماوی دانشگاه هرمزگان
حسین سوری مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
راضیه شیخ الاسلامی استاد دانشگاه شیراز
علی شیخ الاسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سیاوش شیخعلی زاده دانشجوی دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
امید شکری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ناصر صبحی قراملکی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسن صیف دانشگاه پیام نور
سیامک طهماسبی دانشگاه علوم بهزیستی
رضا عبدی عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمدحسین عبداللهی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
مریم عبدالهی مقدم دکتری تخصصی روانشناسی
نصراله عرفانی گروه روانشناسی - دانشگاه پیام نور - ایران
سعید عسگری دانشگاه رازی
محمد عسگری عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
اکبر عطادخت عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عظیم پور عضو هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
ابوالقاسم یعقوبی استاد گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی
پروانه علائی هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید رسول عمادی دانشگاه بوعلی سینا
عذرا غفاری هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل
جلیل فتح آبادی دانشگاه شهید بهشتی
نورعلی فرخی . روانشناس تربیتی دانشیار دپارتمان روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.
مهران فرهادی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود فضیلت پور دانشیار روان شناسی شناختی، بخش روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز
محبوبه فولاد چنگ دانشیار- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
یدالله قاسمی پور عضو هیات علمی دانشگاه ملایر 09124572077
علی محمد قدسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عزت اله قدم پور عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
بهروز قلایی دانشگاه بوعلی سینا
سیروس قنبری دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
حسین کارشکی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر کجباف استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
پروین کدیور استاد گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی
بهمن کرد استادیار ګروه روان شناسی دانشګاه مهاباد
داوود کردستانی استاد دانشگاه
رسول کردنوقابی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالفضل کرمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
کامبیز کریمی گروه روان شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
کامران گنجی عضو هیات علمی
حسین محققی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا محمدی آریا دانشگاه بهریستی و علوم توانبخشی
پروانه محمدخانی هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سروه محمدزاده آموزش و پرورش کردستان
علی محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
فیروز محمودی گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز
محمدهادی محمودی گروه زبانهای خارجی دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسن میرزامحمدی دانشگاه شاهد
افسانه مرزیه عضو هیات علمی /دانشگاه سیستان و بلوچستان
پرویز میرلطفی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
ذکراله مروتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
جواد مصرآبادی هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یحیی معروفی دانشگاه بوعلی سینا
حمیدرضا مقامی دانشگاه علامه طباطبایی
خدامراد مومنی دانشگاه رازی کرمانشاه
اکبر مومنی راد عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمود نجفی استادیار گروه گروانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
محمد نریمانی گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران ؛ گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق
عباس نسائیان عضو هیات علمی
فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشگاه بوعلی سینا همدان
شهروز نعمتی هیأت علمی دانشگاه تبریز
مهرداد نغزگوی کهن دانشگاه بوعلی سینا
احد نویدی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
قاسم نوروزی عضو هیات علمی گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان
تورج هاشمی هیئت علمی/دانشگاه تبریز
ناصر یوسفی عضو هیئت علمی
محمد رضا یوسف زاده دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا
حسنعلی ویسکرمی هیئت علمی/ دانشگاه لرستان

داوران محترم جهت داوری مقالات ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را پر نمائید.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله قید نموده و تائید بفرمائید.

دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

اگر توضیحاتی برای نویسنده برای انجام اصلاحات نوشته می شود در قسمت توضیحات داور به نویسنده یادداشت شود.