نسخه الکترونیکی شماره 10 نشریه "دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری" (بهار و تابستان 1397) در سامانه نشریه منتشر شد.

نسخه الکترونیکی شماره 10 نشریه "دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری" (بهار و تابستان 1397) در سامانه نشریه منتشر شد.