دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
2. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس عدم‌درگیری اخلاقی

صفحه 17-32

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ حمیدرضا حسن آبادی


10. پیش‌بینی عملکرد ریاضیات براساس کارکردهای اجرایی در کودکان بهنجار مقطع چهارم ابتدایی

صفحه 169-187

عاصفه احمدی کمرپشتی؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ حمید علیزاده؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی