اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر مهارت های مطالعه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روانشناسی تربیتی،گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.22084/j.psychogy.2019.19157.1970

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر مهارت های مطالعه و هیجانات تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی (نیمه تجربی) و با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از بین آنها 24 نفر برای گروه آزمایش و 24 نفر هم برای گروه کنترل به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد. از پرسشنامه های مهارت مطالعه (SSI) دنیس کنگاس و هیجانات تحصیلی پکران و همکاران برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های فراشناختی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها از طریق آزمون های تحلیل کواریانس چندمتغیره  (مانکوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت های فراشناختی به طور معناداری موجب افزایش مهارت های مطالعه و مولفه های آن به جزء تقویت حافظه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات منفی تحصیلی در بین آزمودنی ها در مرحله پس آزمون شده است (01/0>P). در مجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت بالای آموزش مهارت های فراشناختی (برنامه ریزی، نظارت، نظم دهی) در بهبود مهارت های مطالعه و افزایش هیجانات مثبت تحصیلی و کاهش هیجانات منفی تحصیلی دانش آموزان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognitive Skills Training on Study Skills and Academic Emotions of 10th Grade Male Students of Schools in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Asghar Nakhostin Goldoost 1
  • Ahmad Ghazanfari 2
  • Tayebeh Sharifi 3
  • Maryam Chorami 4
1 Graduate Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assosiate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The purpose of the research was the effect of metacognitive skills training on study skills and academic emotions of 10th Grade Male Students of Schools in Ardabil. This research method was a quasi-experimental and pre-test and post-test design with the control group. The statistical population of the study included all 10th-grade male students of Ardabil schools in the academic year of 2017-18, among whom 24 were assigned to the experimental group and 24 were selected for the control group by multi-stage sampling. For data gathering, we used the study skills Questionnaire (SSI) of Dennis Congos  and the academic emotion Questionnaire of Pekrun et al. The experimental group received 8 metacognitive training sessions during which the control group did not receive any training. Data were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA). The results showed that metacognitive skills training significantly increased the study skills and its components, in addition to strengthening memory and improving the positive academic emotion and reducing the negative academic emotion among the subjects in the post-test phase. (P<.01). Overall, the results of this study indicate that metacognitive skills training (planning, monitoring, regulation) is important in improving study skills and students' academic positive emotions and decreasing students' academic negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Skills
  • study skills
  • Academic Emotion