اثر بخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل

4 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

5 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

10.22084/j.psychogy.2019.18286.1906

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بسته آموزشی تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس در خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان اجرا شد و روش تحقیق مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع طرح پیش آزمون و پس ازمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه معلمان پایه چهارم ابتدایی و دانش آموزان پایه چهارم  شهرستان بیله سوار در سال تحصیلی 97-1396  بودند.. تعداد 60 معلم به شیوه غربالگری با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل 30نفره جایگزین شدند به نحوی که  در گروه آزمایشی با توجه به سبک تدریس دو گروه 15 نفری تشکیل شد و در گروه کنترل نیز با توجه به سبک تدریس دو گروه 15 نفری شکل گرفت. معلمان انتخاب شده در گروههای آزمایشی و کنترل ، به صورت تصادفی3نفر از دانش آموزان هر معلم به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد. و در گروه آزمایشی 6 جلسه بسته اموزشی (طراحی شده) ارائه شد. در این تحقیق از سه ابزار پرسشنامه سبک تدریس(موسی پور) و خودپنداره تحصیلی(کوپراسمیت) و یک آزمون پیشرفت تحصیلی با روایی و پایایی مقبول و از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس دوراهه چند متغیری استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودپنداره تحصیلی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان اثربخش است و آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان  در زیرگروه شاگردمحور بیشتر از زیرگروه معلم محور ،اثربخش است. اما آموزش مبتنی بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثربخش نیست و پیشنهاد می گردد که برای تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان در دانشگاه فرهنگیان از این محتوا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of instruction based on moderation of learning orientation teachers in interacting with teachers teaching styles on students academic self - concept and performance

نویسندگان [English]

  • Esmail Eslamy 1
  • ozra khafarri 2
  • tavakkol mousazadeh 3
  • toraj hashemi 4
  • eskandar fathiazar 5
1 آموزش و پرورش
2 Assistant professor of psychology, Islamic azad University of Ardabil, Ardabil, Iran.
3 assistant psychology islamic azad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of educational package on modifying the orientation of teachers' learning in interaction with teaching style in academic self-concept and academic performance of students. The research method was semi-experimental design, pre-test and post-test design with control group. The study involved teachers and elementary school students attending the 97-96 school year. A total of 60 teachers were selected using a teaching style questionnaire in a screening method and were divided into two experimental and control groups of 30 people, so that in the experimental group, according to the teaching style, two groups of 15 were formed and in the control group according Two groups of 15 were formed. The teachers selected in the experimental and control groups were randomly assigned to each of the three students of each teacher as the final sample. In the experimental group, 6 training sessions (designed) were presented. In this research, three tools of the teaching style questionnaire and academic self-concept and one academic achievement test with acceptable validity and reliability were used. The multivariate analysis of covariance was used. Results showed that modulation education Teachers' orientation on academic self-concept and academic performance is effective and education based on modifying the orientation of teachers' learning in interaction with the teaching style is effective on students' academic performance in the student-centered subgroup more than the teacher-oriented subgroup. However, education based on modifying the orientation of teachers 'learning in interaction with teaching style does not affect students' self-concept

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Teacher orientation learning"
  • "teaching style"
  • "academic self-concept"
  • "academic performance"
  • "self-learning learning"