پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس توانمندی های فردی و سبک های یادگیری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم

3 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه قم

10.22084/j.psychogy.2019.16501.1781

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس توانمندی های فردی و سبک های یادگیری بود.
روش: این پژوهش، از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری، شامل تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم، به تعداد 429 نفر بود. نمونۀ آماری پژوهش، با توجه به فرمول کوکران، 176 نفر به دست آمد که به صورت نمونه گیریِ تصادفی در دسترس انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری، شامل پرسشنامه کوتاه توانمندی های فردی پترسون و سلیگمن(2004)، پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا-ریچمن(1996) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(2007) بود. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد توانمندی های فردی ابعاد شجاعت، انسانیت و تعالی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و معناداری دارد. از بین سبک های یادگیری، سبک یادگیری اجتنابی به عنوان عامل اول، بیشترین اثر و سهم را  در تبیین فرسودگی تحصیلی دارد. همچنین، از بین دو متغیر پیش بین، عامل توانمندی های فردی، سهم بیشتری در تبیین  فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد.
نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که دانشجویان با توانمندی های فردی شجاعت، انسانیت و تعالی کمتر در معرض فرسودگی تحصیلی قرار دارند، و دانشجویان با سبک یادگیری اجتنابی بیشتر در معرض فرسودگی تحصیلی هستند ؛ در نتیجه با کنترل این عوامل می توان تا حدودی از بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Academic burnout Based on Character Strengths and Learning Styles

نویسندگان [English]

  • Ali Pourfalahati 1
  • majid zargham hajebi 2
  • abbas habib zadeh 3
1 educational psychology
2 eductional psychology in azad university of qom
3 educational psychology, qom university
چکیده [English]

Object: The purpose of this study was to predict academic burnout based on character strengths and learning styles.
Method: This research was descriptive and correlational. The statistical population of the study included all 429 students of the Farhangian University of Qom from which a sample of 176 was randomly selected through convenient or available sampling according to the Cochran formula. Measurement instruments included Brief Strengths Test (Peterson and Seligman, 2004), Grasha-Richman Learning Styles Questionnaire (1996), and Breso et al. (2007) Burnout Inventory. Pearson correlation test and multivariate regression test were run to analyze the data.
Results:The results indicated that there was a reverse and significant relationship between the character strengths of courage, humanity and trancendence with academic burnout. From among the learning styles, avoidance strategy as the first factor was the most influential and contributing one in explicating academic burnout. Also, from among the two predictor variables, the character strengths contributed more significantly in explicating the students' academic burnout.
Conclusion:Overall, it can be concluded that students endowed with character strengths of courage, humanity, and trancendence are less vulnerable to academic burnout whereas students equipped with the avoidance strategy are more exposed to academic burnout.  The study also implies that educational burnout in students can be partly prevented by controlling these overlapping and intervening variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Strengths
  • Learning Styles
  • academic burnout