مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22084/j.psychogy.2018.17011.1814

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام گرفت.
روش: روش این پژوهش علی مقایسه­ای بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی مشغول به تحصیل در نیمة دوم سال 97 در شهرستان پارس­آباد بود. 60 دانش‌آموز دختر تیزهوش به روش نمونه­گیری در دسترس و 60 دانش­آموز عادی نیز با توجه به ویژگی­های جمعیت­شناختی سن و جنسیت با گروه تیزهوش همتا شده و به‌عنوان گروه مقایسه در این پژوهش شرکت کردند. دو گروه به‌صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر به پرسش­نامه­های حس انسجام آنتونووسکی و عادت‌های مطالعه پالسانی شارما پاسخ دادند. داده­های جمع­آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش­آموزان تیزهوش در متغیرهای حس انسجام بالاتر و عادت‌های مطالعه (مدیریت زمان، شرایط فیزیکی، توانایی خواندن، یاداشت برداری، انگیزش یادگیری، برگزاری امتحان و تندرستی) متفاوت­تر از دانش­آموزان عادی است (001/0>P).
نتیجهگیری: با توجه به این نتایج می­توان گفت حس انسجام و عادت‌های مطالعه مناسب، با فراهم کردن راه­کارهای مقابله­ای مؤثر هنگام روبرو شدن با مسائل در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان و ایجاد انگیزه در آن‌ها تأثیر می­گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sense of coherence and study habits in gifted and normal girl students

نویسندگان [English]

  • soheila imanparvar 1
  • ozra khafarri 2
  • vahid fallahi 3
  • shirin ahmadi 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant professor of psychology, Islamic azad University of Ardabil, Ardabil, Iran.
3 PHD STUDENT
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the sense of coherence and study habits in gifted and normal girl students. This research was a causal-comparative study. The statistical population of this study included all students of gifted and normal girl studying in the second half of 2018 in Pars Abad city. Sixty gifted students were selected by available sampling method and 60 normal students were matched according to the demographic characteristics of age and gender with the gifted group and participated as the comparison group in this study. The two groups, individually and with the presence of the researcher, responded to Antonovsky's questionnaire of Sense of coherence and the Pulmonary Study Habits. The collected data were analyzed by means of descriptive statistics, mean and standard deviation, and multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that the mean scores of high school students in higher levels of sense of coherence and study habits (division of time, physical status, ability to read, Noting, learning motivation, exams and wellness) were different than those of students is normal (P <0.001). According to these results, the sense of coherence and proper study habits can be explained by providing effective coping strategies when faced with issues in the student's academic achievement and motivating them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of coherence
  • Study Habits
  • Gifted
  • Student