تعداد مقالات: 197

بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 7، آذر 1395، صفحه 23-41

10.22084/j.psychogy.2017.1651

حسین جعفری ثانی؛ زهرا حجازی؛ زهرا وقاری زمهریر


تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 31-47

فاطمه شاطریان محمدی؛ فاطمه علیزاده؛ اعظم نیکوکار


بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 31-48

حسین جعفری ثانی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ ملیحه لطفی


تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 39-55

حسین عزیزی؛ داریوش نوروزی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


تأثیر آموزش مهارت‌های مطلوب اجتماعی مبتنی بر برنامه گروه‌بندی مهارت بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان پسر پرخاشگر*

دوره 6، شماره 11، دی 1397، صفحه 45-65

10.22084/j.psychogy.2018.12538.1519

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش فرسودگی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

دوره 7، شماره 13، اسفند 1398، صفحه 49-68

10.22084/j.psychogy.2019.15486.1709

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی قراملکی؛ غلامحسین قائدی؛ علیرضا نبی دوست


اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور


نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

دوره 2، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 39-51

صدیقه خدابنده؛ فریبرز درتاج؛ حسن اسدزاده؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ صغری ابراهیمی قوام


اثربخشی آموزش ‌شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 49-60

عزت اله قدم پور؛ سعیده سبزیان؛ ساناز بیرانوند