دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقایسه اثر بخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

10.22084/j.psychogy.2019.18425.1917

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشتجین


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های مطالعه و یادگیری بر کاهش هیجانات منفی تحصیلی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21127.2111

حسین جناآبادی؛ افسانه مرزیه؛ محدثه ابراهیمی


3. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور برجو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.20731.2081

حمیدرضا مقامی؛ سکینه شریفاتی؛ مریم رجبیان ده زیره