دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری {دانش آموزان پسر}

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23526.2276

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


اثربخشی راهبردهای فراحافظه بر باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22084/j.psychogy.2022.25309.2394

هیوا محمودی؛ حسن عبداله زاده؛ آزاده وحیدی کیا


مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22084/j.psychogy.2022.25178.2386

محسن شریفی علون ابادی؛ مژگان عارفی؛ اصغر آقایی


اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه محور بر کارکردهای اجرایی مغز (توجه، حافظه کاری، بازداری از پاسخ) در دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22084/j.psychogy.2022.25075.2381

سمیرا سلیمانی اسکویی؛ اکبر رضایی؛ علی محمدزاده


بررسی اثربخشی بسته آموزشی انگیزشی-دلبستگی به مدرسه بر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24000.2296

اعظم رجایی؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی


چالش‌های مدل‌سازیِ سنجش شناختی-تشخیصی و چگونگی رفع آن‌ها در داده‌های مطالعه تیمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.23446.2269

مسعود کبیری؛ محمود قاضی طباطبایی


بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در مدل علی تاثیر تعامل استاد–شاگردی بر درگیری تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.25646.2427

کامران مالکپور لپری؛ اعظم بختیاری رنانی


بررسی مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه گاردنر در کتاب‌های ریاضی دوره دبستان: روش آنتروپی‌شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24264.2309

بهار رشیدی؛ سالار فرامرزی؛ غزاله بنیمین؛ مهدی رحمانی ملک‌آباد


شایستگی‌های مورد نیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.26053.2455

امیرمحمد مهرعلیان؛ حمیدرضا مقامی


اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال‌کاری و خود تنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.25345.2398

حافظ پادروند؛ عزت اله قدم پور؛ قاسم صفاری؛ کبری عالی پور


پیش بینی خردمندی بر اساس تفکر انتقادی با واسطه گری سبکهای پردازش اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24314.2317

فرشته باعزت؛ حسین کاویان فر


فراتحلیل یافته های مربوط به تاثیر یادگیری معکوس بر راهبردهای خودتنظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22084/j.psychogy.2022.26378.2475

اکبر مومنی راد؛ افشین افضلی؛ مریم پورجمشیدی