دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری (J.PSYCHOGY) - شماره جاری