موضوعات = یادگیری
تعداد مقالات: 12
مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری {دانش آموزان پسر}

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23526.2276

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی؛ تورج هاشمی نصرت آباد


مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی سرزندگی تحصیلی، مثبت نگر و چشم انداز زمان بر اضطراب تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22084/j.psychogy.2022.25178.2386

محسن شریفی علون ابادی؛ مژگان عارفی؛ اصغر آقایی


بررسی اثربخشی بسته آموزشی انگیزشی-دلبستگی به مدرسه بر پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22084/j.psychogy.2022.24000.2296

اعظم رجایی؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی


بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در مدل علی تاثیر تعامل استاد–شاگردی بر درگیری تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.25646.2427

کامران مالکپور لپری؛ اعظم بختیاری رنانی


شایستگی‌های مورد نیاز مدرس مطلوب الکترونیکی در نظام آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2022.26053.2455

امیرمحمد مهرعلیان؛ حمیدرضا مقامی


ارزشیابی توان آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی در جایگزینی آزمون‌های سنتی

دوره 10، شماره 18، خرداد 1401

10.22084/j.psychogy.2021.21121.2109

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید