کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 5
2. مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-211

مسیب یارمحمدی؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی


3. تأثیر خودگویی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-134

علی مصطفائی؛ محی الدین محمدخانی


5. بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-92

سید عبدالوهاب سماوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ موسی جاودان