کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 6
4. تأثیر خودگویی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-134

10.22084/j.psychogy.2018.10928.1379

علی مصطفائی؛ محی الدین محمدخانی