کلیدواژه‌ها = درگیری تحصیلی
تعداد مقالات: 7
1. پیش‌بینی درگیری تحصیلی براساس سبک‌های حل مسئله، خودکنترلی و ابرازگری هیجانی در دانشجویان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400، صفحه 107-121

10.22084/j.psychogy.2021.22665.2224

افشین افضلی؛ فرزانه سلطانقلی؛ قدرت الله رحیمی


7. آموزش به شیوه ترکیبی و متداول و بررسی تأثیر آن بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

سید رسول عمادی؛ نگار آهوخش