کلیدواژه‌ها = اهمال‌کاری تحصیلی
اثربخشی یادگیری معکوس بر اهمال‌کاری و خودتنظیمی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

دوره 10، شماره 19، آذر 1401، صفحه 237-258

10.22084/j.psychogy.2022.25345.2398

حافظ پادروند؛ عزت اله قدم پور؛ قاسم صفاری؛ کبری عالی پور


اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور