کلیدواژه‌ها = نقشه مفهومی فردی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-211

مسیب یارمحمدی؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی