کلیدواژه‌ها = درس علوم تجربی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی؛ تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال قیاسی و استقرایی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-92

مسیب یارمحمدی واصل؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ عباس محمدی


2. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ محمد شاهعلی زاده؛ حسن رستگارپور