نویسنده = محمد نریمانی
مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت و ابعاد آن در دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 9، شماره 17، آبان 1400، صفحه 17-31

10.22084/j.psychogy.2019.18425.1917

حسین دولتی؛ محمد نریمانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ گودرز صادقی هشتجین