نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-47

فاطمه شاطریان محمدی؛ فاطمه علیزاده؛ اعظم نیکوکار