نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش ذهن‌آگاهی و روش بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-74

کریم افشاری نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری