نویسنده = ���������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-72

خلیل اسماعیل پور؛ عباس بخشی پور رودسری؛ رضا محمدزاده گان


2. مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-73

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ آرزو لشنی؛ رضا محمدزادگان