نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-54

حسین کارشکی؛ شهناز احمدی؛ بهروز مهرام