نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی ثبات قدم دانشجویان بر اساس چارچوب ذهنی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-129

10.22084/j.psychogy.2016.1453

حسین محققی؛ پریا قاسمی