نویسنده = مسیب یارمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تأثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-211

مسیب یارمحمدی؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی


2. تأثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی؛ تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال قیاسی و استقرایی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-92

مسیب یارمحمدی واصل؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ عباس محمدی