نویسنده = محمد رضا ذوقی پایدار
تعداد مقالات: 3
تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان

دوره 9، شماره 17، آبان 1400، صفحه 183-198

10.22084/j.psychogy.2021.24397.2325

مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ سجاد پاکروان


نقش ثبات قدم و هوش در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، دی 1397، صفحه 233-248

10.22084/j.psychogy.2018.16198.1753

محیا حسینی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ خسرو رشید