نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد حافظه کاری کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-110

10.22084/j.psychogy.2020.20529.2064

عسگر چوبداری؛ حمید علیزاده؛ پرویز شریفی درآمدی؛ محمد عسگری