نویسنده = ������ ������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 197-206

10.22084/j.psychogy.2017.8753.1242

حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی