نویسنده = هادی کرامتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس عدم‌درگیری اخلاقی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-32

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ حمیدرضا حسن آبادی