نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه باورهای معرفت‌شناختی با مؤلفه‌های تدریس اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه دانشگاه شاهد)

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-169

10.22084/j.psychogy.2017.11427.1420

اکبر رهنما؛ محمد نوروزی؛ فاطمه جهانی جوانمردی