نویسنده = کبری عالی پور
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس جو روانی- اجتماعی کلاس درس دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-168

حسنعلی ویسکرمی؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ کبری عالی پور؛ زینب علوی