نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده


3. فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-118

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب