نویسنده = صادق صیادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی توان آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی در جایگزینی آزمون های سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.21121.2109

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید