نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل رابطه بین باورهای معرفت شناختی و عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده