نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر توجه پایدار و دلزدگی تحصیلی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 77-93

10.22084/j.psychogy.2017.11556.1431

رباب زمانی امیرزکریا؛ مسعود فضیلت پور؛ افسانه توحیدی