نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش برنامه پیشگیری از قلدری بر سازگاری، همدلی و قلدری دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-204

10.22084/j.psychogy.2017.10949.1383

فاطمه گلستان جهرمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ ناصر بهروزی؛ مرتضی امیدیان