نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خودگویی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-134

10.22084/j.psychogy.2018.10928.1379

علی مصطفائی؛ محی الدین محمدخانی