نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

10.22084/j.psychogy.2017.10399.1338

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ محمد شاهعلی زاده؛ حسن رستگارپور