نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس امید به تحصیل

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-37

10.22084/j.psychogy.2017.9549.1284

فرهاد خرمائی؛ سامان کمری