نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-102

10.22084/j.psychogy.2017.11415.1424

علی رضایی شریف؛ محمد رضا ابراهیم خانی؛ ولی محمدی