نویسنده = شهرام واحدی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش فنون ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی با نقش تعدیلی اهداف پیشرفت اجتماعی در دانشجویان

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-148

سیاوش شیخعلی زاده؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ شهرام واحدی